Одаберите писмо / језик

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish

ВАЖНИЈИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ

 

Пројекти реализовани од 1947.  до 1966. године

1961.

''Интензивирање производње крме на ораницама равничарског рео­на''. (1961-1963). Пројекат финансира Републички фонд за научни рад. Коор­динатор др Мирко Карачић.

1964.

"Комплексна истраживања начина привођења култури и интензив­но­сти производње на параподзолима сјеверне Босне" (ђубрење, дубина обраде и калцификација земљишта уз гајење пшенице, кукуруза и озимих крмних усјева). (1964-1966). Носилац пројекта Др Драга Доленц.

"Проучавање агрокомплекса кукуруза за услове сјеверне Босне" (на­чини обраде параподзола, односно редукована обрада, ђубрење, гу­стина склопа, примјена хербицида, начин прихрањивања, примјена органоми­не­ралних смјеса и друго) (1964-1966). Носилац пројекта Др Драга Доленц.

''Проблеми висинско-планинских травњака крашких области Босне и Херцеговине. Пројекат финансира Савезни фонд за научни рад. Коорди­на­тор др Мирко Карачић.

 

Пројекти реализовани у периоду од 1966. до 1990. године

 

1966.

 

''Стварање нових сорти и популација црвене дјетелине (Trifolium pra­tense L.) за поједине услове коришћења — за хумидна подручја Југосла­ви­је''. Пројекат финансира Републички фонд за научни рад. Координатор Оливера Павловић-Опачак, дипл. инжењер.

''Стварање висиококвалитетних и продуктивних сорти Festuca pra­tensis и Phleum pratense''.(1966-1967). Пројекат финансира Савезни фонд за научни рад. Координатор проф. инжињер Петар Стрелец.

''Оплемењивање (селекција) вишегодишњих трава'' (1966-1967). Финансиран од стране СИЗ-а за науку БиХ. Координатор проф. др Петар Стрелец.

1967.

''Комплексна истраживања начина привођења култури и интензи­вно­­сти производње на параподзолима Сјеверне Босне'', Одговорни истражи­вач др Салих Хаџиселимовић.

"Селекција и оплемењивање кукуруза", научни елаборат поднесен Републичком фонду за научни рад СР БиХ. Израђивачи Др Драга Доленц, виши стручни сарадник и Мр Иван Зовкић, виши стручни сарадник.

''Проучавање метода заснивања вјештачких травњака и одржавање високе производње на њима у условима брдско-планинског крашког по­дручја''. Пројекат финансира Савезни фонд за научни рад. Координатор др Мирко Карачић.

''Привођење интензивној култури параподзола сјеверне Босне''. Про­јекат финансира Републички фон за научни рад. Координатор Божо Колић, инжењер.

''Стварање домаће сорте смиљките (Lotus corniculatus L.)''. Пројекат финансира Савезни фонд за научни рад. Координатор Павловић-Опачак Оливера.

''Оплемењивање са агрокомплексом вишегодишњих легуминоза''. Финансиран од стране СИЗ-а за науку БиХ. Координатор Павловић-Опачак Оливера, дипл. инжењер.

1970.

 

„Унапређење производње пшенице у СР БиХ“. Тема : Стварање ви­сокородних сората пшенице прилагођених условима појединих подручја СР БИХ.  Одговорни истраживач др Салих Хаџиселимовић.

1971.

"Избор и ширење оптималних хибрида и савремене технологије у производњи кукуруза на друштвеном и приватном сектору СР БиХ". (1971-1979). Макропројекат, под покровитељством Центра за примјену науке у пољопривреди СР БиХ, Сарајево. Носилац пројекта Др Иван Зовкић.

1972.

 

''Унапређење култура житарица''. Тема: Испитивање домаћих и стра­них сорти пшенице за производњу у равничаеском и брдском подручју СР БиХ.  Одговорни истраживач др Салих Хаџиселимовић.

''Стварање високородних сората пшенице за брдско подручје СРБиХ''. У сарадњи са „АИПК“ Босанска Крајина Бања Лука. Одговорни истраживач др Салих Хаџиселимовић.

"Стварање нових хибрида кукуруза (зубана) за услове и потребе СР БиХ". (1972-1974.). Пројекат под покровитељством Републичког фонда за научнни рад БиХ. Координатор пројекта Др Иван Зовкић.

''Унапређење крмног и индустријског биља''. Пројекатни задатак: Про­учавање агромелиоративних мјера за подизање и одржавање произ­водног потенцијала природних травњака брдско-планинског подручја СР БИХ. Финансиран од стране СИЗ-а за науку БиХ. Координатор др Мирко Карачић.

1974.

 

"Унапређење производње кукуруза у СР БиХ", пројекат са темом "Селекција раних и средње раних хибрида кукуруза типа Индурата и Ин­дентата за брдско и равничарско подручје СР БиХ". (1974-1976). Пројекат је финансиран од СИЗ-а за науку БиХ. Носилац теме Др Иван Зовкић, виши научни сарадник.

 

"Побољшање протеинског комплекса БЛ-инбред линија кукуруза у циљу креирања хибрида обогаћених на есенцијалним аминокиселинама". (1974-1978). Финансирао СИЗ за науку БиХ, а носилац пројекта је Др Иван Зовкић.

1975.

 

''Избор оптималних квалитетних сората пшенице и одговарајуће технологије и њихово увођење у широку примјену у СР БиХ''. Одговорни истраживач др Салих Хаџиселимовић.

''Проучавање технолошких мјера мелиорације главних типова тра­в­ња­ка''. Финансиран од стране СИЗ-а за науку БиХ. Координатор др Мирко Карачић.

''Унапређење производње крме''. Пројектни задатак: Проучавање биолошких и господарских особина домаћих и интродукованих сорти кр­м­них култура у различитим производним условима. Финансиран од стране СИЗ-а за науку БиХ. Координатор Оливера Павловић-Опачак.

1976.

''Пројекат унапређење производње пшенице''. Тема: Изналажење агро­техничких захвата за побољшање технолошких квалитета зрна пшени­це. Одговорни истраживач др Салих Хаџиселимовић.

1977.

 

"Истраживање сортимента оптималних раних хибрида кукуруза за агроеколошке услове брдског подручја СР БиХ ", и

"Селекција нових БЛ-хибрида кукуруза за агроеколошке услове брд­ског и равничаеског подручја СР БиХ ".(1977-1979). Финансирани су од стране СИЗ-а за науку БиХ. Координатор оба пројекта Др Иван Зовкић

 

1978.

 

''Стварање нових сората високог вијука (Festuca arundinacea Schreb.) прикладних за конвејерско искоришћавање крме у брдско-планинским подручјима''. (1978-1982). Носилац пројекта: Владимир Јолџић. дипл. инж.

"Испитивање могућности унапређења производње кукуруза у брд­ско-планинском  подручју: Бугојно, Ливно и Дувно". (1978-1981). (Пројекат I-2 у склопу макропројекта "Унапређење агрокомплекса брдских и планин­ских подручја БиХ"). Носилац пројекта Др Иван Зовкић.

"Селекција модела веома раних хибрида кукуруза за агроеколошке услове брдског подручја СР БиХ". (1978-1982). Покровитељ СИЗ за науку БиХ. Координатор Др Иван Зовкић, научни савјетник.

''Испитивање у циљу утврђивања горње границе инклинације терена до које је још могућа примјена механизације у пољопривреди''. Пројекат финасиран од стране АИПК Босанска крајина. Одговорни истраживач: мр Божо Радман.

1979.

''Стварање високородних сората пшенице прилагођених  условима брдског подручја  СР БиХ''. У сарадњи са „АИПК“ Босанска Крајина Бања Лука. Одговорни истраживач др Салих Хаџиселимовић.

''Механизација као фактор рејонизације пољопривредне производ­ње брдско планинског подручја''. Пројекат финасиран од стране АИПК Бо­санска крајина. Одговорни истраживач: мр Божо Радман.

''Стварање високо-квалитетних и продуктивних сорти Festuca praten­sis и Pheleum pratense''. (1979-1982). Финансиран од стране СИЗ-а за науку БиХ. Координатор проф. др Петар Стрелец.

1980.

''Стварање нових сората јежевице подесних за пашно-косни систем''. (1980-1982). Носилац пројекта: Владимир Јолџић, дипл. инж, виши стручни сарадник.

''Проучавање ритма пораста природних и вјештачких ливада равни­чар­ског и планинског подручја СР Босне и Хрецеговине''. Финансиран од стране СИЗ-а за науку БиХ. Носилац пројекта: Проф. Мирослав Станчић, дипл. инж. виши стручни сарадник.

ПТО 4.В. ''Стварање и коришћење генетичких потенцијала у воћар­ству“, (1988-1992).

− Н.П. 4.В.1. Стварање нових сорти воћака на бази хибридне селек­ције у оквиру којег је вршена планска хибридизација трешње са пет сорти на подручју Бање Луке; Одговорни истраживач др Џевад Јаребица, учесник на пројекту испред Пољопривредног завода Бања Лука Радош Љубомир, дипл. инж.

− Н.П. 4.В.2. Стварање и интродукција нових вегетативних подлога за интензивну воћарску производњу; Одговорни истраживач проф. др Предраг Лучић, учесник на пројекту испред Пољопривредног завода Бања Лука Радош Љубомир, дипл. инж.

− Н.П. 4.В.3. Колекционисање и  селекција генетских материјала из природних популација континенталних воћних врста. Одговорни истраживач др Ахмет Муратовић, учесник на пројекту испред По­љопривредног завода Бања Лука Радош Љубомир, дипл. инж.

− Н.П. 4.В.4. Интродукција и компаративна проучавања интересант­них сорти воћака. Одговорни истраживач проф. др Александар Шо­­ш­кић, учесник на пројекту испред Пољопривредног завода Бања Лука Радош Љубомир, дипл. инж.

1981.

 

''Стварање високородних сората пшенице прилагођених условима брдског подручја СР БиХ''. У сарадњи са „АИПК“ Босанска Крајина Бања Лу­ка. Одговорни истраживач др Салих Хаџиселимовић.

"Селекција нових хибрида кукуруза за агроеколошке услове брдско-
-пла­­нинског подручја СР БиХ": (1981-1983). Финансиран од стране СИЗ-а за науку БиХ. Носилац пројекта Др Иван Зовкић.

1982.

 

"Стварање и интродукција хибрида кукуруза са наглашеним садржа­јем скроба за потребе прерађивачке индустрије СР БиХ": (1982-1984). Фи­нан­си­рао га је СИЗ за науку БиХ. Координатор пројекта Др Иван Зовкић, научни савјетник.

"Унапређење производње уљарица у БиХ", (1982-1991). Финансиран од стране FAO-Roma. Координатор проф. др Јован Кондић.

"Унапређење кукуруза и соје у: ПИК "Младен Стојановић"- Нова То­пола, ПД "Пољопривреда" Драксенић, ПД "Мотајица" Србац и ПД "Ра­тар" Прњавор",(1982-1991). Координатор проф. др Јован Кондић.

1983.

''Сакупљање и испитивање аутохтоног материјала Trиtиcum врста на подручју БиХ у циљу конзервирања повољне гермплазме''. (1983-1987). Од­говорни истраживач др Салих Хаџиселимовић.

''Допунски истражни радови на подручју централног дијела Ливањ­ског поља''. Пројекат финасиран од стране АИПК Босанска крајина. Одго­ворни истраживач: Раде Лукић, дипл. инж.

''Просторно уређење земљишта – микрорејонизација на индиви­дуал­­ном сектору пољопривреде у брдско-планинском подручју''. Пројекат фи­нансиран од стране АИПК Босанска крајина. Одговорни истраживач: мр Божо Радман.

''Контрола плодности земљишта на парцелама ПП Младен Стојано­вић, Нова Топола''. (1983-1989). Пројекат финасиран од стране АИПК Бо­санска крајина. Одговорни истраживач: др Вукота Окиљевић.

''Контрола плодности земљишта на парцелама РО Пољопривреда Драксенић''. (1983-1989). Пројекат финасиран од стране АИПК Босанска кра­јина. Одговорни истраживач: др Вукота Окиљевић.

''Контрола плодности земљишта на парцелама РО Плантаже, Босан­ска Градишка'' (1983-1989). Пројекат финасиран од стране АИПК Босанска крајина. Одговорни истраживач: др Вукота Окиљевић.

 

1984.

''Техничко-технолошки и економско-организациони пројекат ревита­ли­за­ције и стављања у пуну функцију ливада и пашњака пољопривредног реона подручја Босанске Крајине и Западне Босне''. Пројектни задатак: Испитивање оптималног комплекса мјера ревитализације природних ли­вада и пашњака брдског и планинског подручја у функцији производње млијека и меса, (1984-1987). Финансиран од стране СИЗ-а за науку БиХ. Координатор професор Мирослав Станчић, дипл. инж.

''Истраживање у циљу унапређења производње јаре зоби. У сарад­њи са „АИПК“ Босанска Крајина Бања Лука''.  Одговорни истраживач др Салих Хаџиселимовић.

"Стварање раностасних хибрида кукуруза за производњу зрна и силаже у брдско-планинском подручју БиХ". (1984-1988). Пројекат је фи­нан­сиран од стране СИЗ-а за науку БиХ, а носилац је био Др Иван Зовкић.

''Главни пројект агромелиорација земљишта на мелиорационом објекту у Ливну, површине 2900 ha'', Пројекат финасиран од стране АИПК Босанска крајина. Одговорни истраживач: др Вукота Окиљевић.

''Агропедолошка истраживања у Лушци Паланци З3 'Пољопром' Сан­ски Мост, ОЗО Сански Мост''. Пројекат финасиран од стране АИПК Босан­ска крајина. Одговорни истраживач: Раде Лукић, дипл. инж.

''Примјена хидромелиорација и агромелиорација на површинама са типом земљишта псеудоглејем на заравни ради повећања приноса ос­но­в­них ратарских култура''. Пројекат финасиран од стране СИЗ-а науке БиХ. Одговорни истраживач: др Вукота Окиљевић.

1985.

''Стварање факултативних и јарих пшеница за одговарајућа подручја БиХ. У сарадњи са „АИПК“ Босанска Крајина Бања Лука''. Одговорни ис­тра­живач др Салих Хаџиселимовић.

''Изналажење сората и оптималне агротехнике јарих пшеница за брд­ско-планинско подручје Босанске крајине''. Одговорни истраживач др Салих Хаџиселимовић.

''Агропедолошка истраживања земљишта РО УЗОР- Кључ.'' Пројекат финасиран од стране АИПК Босанска крајина. Одговорни истраживач: Раде Лукић, дипл. инж.

''Агропедолошка истраживања у Дабру, ЗЗ Пољопром Сански Мост, ОЗО Сански Мост''. Пројекат финасиран од стране АИПК Босанска крајина. Одговорни истраживач: Раде Лукић, дипл. инж..

''Утврђивање биолошког потенцијала и рационалаизације техноло­шких мјера процеса прозводње сјемена трава на подрчју регије Босанске крајине''. Финансиран од стране СИЗ-а за науку БиХ. Носилац пројекта: Вла­димир Јолџић, дипл. инж., стручни савјетник.

"Утиcај дубине и рокова сјетве на продуктивност хибрида кукуруза од FAO 200-500''. Елаборат Финансирао СИЗ науке Бања Лука. Коорди­на­тор проф. др Јован Кондић.

1986.

 

''Утврђивање стратиграфије и хоризонталне филтрације за тресетно и полутресетно земљиште на мелиорационом објекту у Ждраловцу''. Про­јекат финасиран од стране АИПК Босанска крајина. Одговорни истражи­вач: Раде Лукић, дипл. инж.

 

''Хидропедолошка истраживања земљишта ЗЗ Агроунија Приједор''. Пројекат финасиран од стране АИПК Босанска крајина. Одговорни истра­жи­вач: Раде Лукић,  дипл. инж..

''Педолошка истраживања земљишта у сврху извођења хидро и аг­ро­мелиорација на земљишним комплексима код ЗЗ Кнежица''. Пројекат финасиран од стране АИПК Босанска крајина. Одговорни истраживач: Раде Лукић, дипл. инж.

”Главни пројекат вјетрозаштитних појасева на мелиорационом обје­к­ту у Ливну”. Пројекат финансиран од стране СОУР Агрокомерц. Одговор­ни истраживач: проф. др Вукота Окиљевић.

''Педолошка истраживања земљишта у сврху извођења хидро и аг­ро­мелиорација на земљишним комплексима СОУР Агрокомерц''. Пројекат финансиран од стране СОУР Агрокомерц. Одговорни истраживач: Раде Лукић, дипл.инж.

''Општина Босанска Градишка, коментар карте употребне вриједно­сти земљишта''. Пројекат финасиран од стране СО Босанска Градишка. Одговорни истраживач: Раде Лукић,  дипл. инж.

''Резултати истраживања плодности земљишта на локацијама Ивањ­ска, Подградци и Ријечани власништво АИПК РО Плантаже Босанска Гра­дишка''. Пројекат финасиран од стране АИПК Босанска крајина. Одговорни истраживач: др Вукота Окиљевић.

 

''Општина Прњавор, коментар карте употребне вриједности земљи­шта''. Пројекат финасиран од стране СО Прњавор. Одговорни истраживач: Раде Лукић, дипл. инж.

''Контрола плодности земљишта за АИПК ООУР Никола Бојиновић, Гламоч''. (1986-1990). Пројекат финансиран од стране АИПК Босанска кра­јина. Одговорни истраживачи: др Вукота Окиљевић и Раде Лукић, дипл. инж.

1987. 

 

''Унапређење производње крмног биља у равничарском и брдско-
-пла­нинском подручју АИПК-а''. (1987-1991). Носилац пројекта: Мр Мило­ван Дошен, стручни савјетник.

 

"Истраживање и вођење најрационалнијег система кориштења зем­љи­шта и ратарске производње равничарског подручја АИПК «Босанска кра­јина»". (1987-1991). Пројект финансирао је СИЗ за науку БиХ. Носилац пројекта Др Иван Зовкић.

"Изналажење оптималног сортимента хибрида кукуруза за произ­во­д­њу зрна и силаже". (1987-1991). Пројект финансирао је СИЗ за науку БиХ. Координатор Др Иван Зовкић.

"Истраживање рационалне и економичне гнојидбе кукуруза". (1987-1991). Пројект финансирао СИЗ за науку БиХ. Координатор Др Јован Кон­дић.

"Истраживање коровициалног ефекта новијих хербицида у сузбија­њу коровске флоре у кукурузу са посебним освртом на Sorghum hale­pen­se". (1987-1991). Пројект финансирао СИЗ за науку БиХ. Координатор Мр Јово Стојчић.

"Стварање нових хибрида кукуруза за производњу зрна и силаже". (1987-1991). Пројект финансирао је СИЗ за науку БиХ. Носилац пројекта Др Иван Зовкић.

"Истраживање ефекта наводњавања у сјеменској производњи бања­лучких хибрида кукуруза". (1987-1991). Пројект финансирао СИЗ за науку БиХ. Координатор Др Иван Зовкић.

"Унапређење производње кукуруза и индустријског биља на подру­чју АИПК-а". (1987-1991). Пројект финансирао СИЗ за науку БиХ. Координа­тор Др Јован Кондић.

"Унапређење биљне производње у условима сувог ратарења". (1987-1991). Пројект је финансирао СИЗ за науку БиХ. Носилац пројекта Др Јован Кондић.

''Унапређење воћарске производње на подручју АИПК-а“. (1987-1991). Носилац истраживања др Гавро Кременовић.

1988.

Друштвени циљ Х – Тематска област ратарство. Научни програм ''Оплемењивање и интродукција стрних жита, одржавање генетског иден­ти­тета сорте и производње сјемена“.

Тема 1: ''Стварање високородних сората озиме пшенице погодне за услове производње у БиХ''. Одговорни истраживач др Салих Хаџиселимо­вић.

Тема 2: ''Истраживања компаративне предности озиме и јаре пше­ни­це са посебним освртом на рок и густоћу сјетве''. Одговорни истражи­вач др Салих Хаџиселимовић.

"Стварање нових хибрида кукуруза за зрно и силажу отпорних на Fusarium spp". (1988-1991). Појекат је био у склопу макропројекта „DC X“ и финансиран од стране СИЗ-а за науку БиХ. Координатор пројекта Мр Јово Стојчић.

"Истраживањa сортимента хибрида кукуруза и ефекта наводњавања у производњи сјемена бањалучких хибрида кукуруза". (1988-1991). Проје­кат је био у склопу макропројекта „DC X“ и финансиран од стране СИЗ-а за науку БиХ. Координатор пројекта Мр Јово Стојчић.

''Програм обнове сточног фонда у Републици Српској''. (1998-2000). Пројекат одобрен и финансиран од стране Свјетске банке. Координатор др Драгутин Дујић.

''Битне карактеристике земљишта мелиорационог објекта у Ждра­ловцу са освртом на климатске услове''. Пројекат финасиран од стране АИПК Босанска крајина. Одговорни истраживач: др Вукота Окиљевић.

''Утврђивање стратиграфије и хоризонталне филтрације за тресетно и полутресетно земљиште на мелиорационом објекту у Ливну''. Пројекат финасиран од стране АИПК Босанска крајина. Одговорни истраживач: Раде Лукић, дипл. инж..

''Педолошка истраживања земљишта у сврху извођења хидро и агро­ме­лиорација на земљишним комплексима СОУР Агрокомерц''. Про­је­кат финасиран од стране СОУР Агрокомерц. Одговорни истраживач: Раде Лу­кић, дипл. инж.

''Резултати истраживања плодности земљишта у плантажним воћ­ња­­цима Ивањска и Јабланица власништво АИПК РО Плантаже Босанска Градишка''. Пројекат финасиран од стране АИПК Босанска крајина. Одго­ворни истраживач: др Вукота Окиљевић.

1989.

''YF-875-11 - Foraгe improvement for livestock production (YF-875-11 - Унапређење крмног биља за сточарску производњу)''. (1989-1991). Пројект финансиран од стране Министарства пољопривреде САД. Носилац про­јекта Др Војин Мејакић, научни сарадник.

''Примјена ферментиране гнојнице из свињогојске фарме и осоке из говедарске фарме на ратарским површинама, преко система за наводња­ва­ње у Новој Тополи''. Пројекат финасиран од стране СИЗ-а науке БиХ. Одговорни истраживачи: др Вукота Окиљевић, Раде Лукић, дипл. инж.

''Контрола плодности замљишта на парцелама ПП "Младен Стојано­вић" Н. Топола''. Пројекат финасиран од стране АИПК Босанска крајина. Одговорни истраживач: проф. др Вукота Окиљевић.

''Педолошка истраживања земљишта у земљишном комплексу РО ИНЦЕЛ''. Пројекат финасиран од стране АИПК Босанска крајина. Одго­ворни истраживач: Раде Лукић, дипл. инж.

1990.

''Вјетрозаштитни појасеви у Ждраловцу на површини 1044 ha''. Про­јекат финасиран од стране АИПК Босанска крајина, Одговорни истражи­вач: Раде Лукић, дипл. инж.

''Контрола плодности земљишта на парцелама ПП Младен Стоја­новић, Нова Топола''. (1990-1991). Пројекат финасиран од стране АИПК Босанска крајина, Одговорни истраживач: др Јован Тодоровић.

''Контрола плодности земљишта на парцелама АИП Пољопривреда Босанска Дубица''. Пројекат финасиран од стране АИПК Босанска крајина. Одговорни истраживач: др Јован Тодоровић.

Пројекти реализовани у периоду од 1991. до 2012. године

1991.

 

''Главни пројект детаљне одводње и наводњавања 175 ha земљишта у ДП «Ливањско поље.»'' Пројекат финасиран од стране АИПК Босанска крајина. Одговорни пројектант: Раде Лукић, дипл. инж.

''Педолошка истраживања земљишта у сврху хидро и агромелиора­ција на комплексу Раковица 43 ha и пројекат уређења земљишта''. Проје­кат финасиран од стране АИПК Босанска крајина. Одговорни истраживач: Раде Лукић, дипл. инж..

''Контрола плодности земљишта на парцелама земљорадника са подручја СО и земљорадничке задруге Србац''. Пројекат финансиран од стране АИПК Босанска крајина. Одговорни истраживачи: др Јован Тодо­ро­вић, дипл.инж., Раде Лукић, дипл.инж.  и Тихомир Предић, дипл.инж.

1992.

 

''Контрола плодности земљишта на подручју земљорадничке задру­ге Босанска Градишка''. Пројекат финансиран од стране  АИПК Босанска крајина. Одговорни истраживачи : др Петар Дурман, др Јован Тодоровић, мр Драгоја Радановић, Тихомир Предић, дипл. инж.

1993.

 

''Контрола плодности земљишта на парцелама ПП Младен Стоја­но­вић, Нова Топола''. Пројекат финасиран од стране ПИК ''Младен Стојано­вић'' Нова Топола. Одговорни истраживач: мр Драгоја Радановић.

1995.

 

''Контрола плодности замљишта ПП "Ратар" Прњавор'' Пројекат фи­нан­сирао ''Ратар'' Прњавор. Одговрони истраживач: мр Тихомир Предић.

1996.

 

«Контрола плодности замљишта на парцелама ПП "Младен Стоја­новић" Н.Топола». (1996) Пројекат финасиран од стране ПИК ''Младен Сто­јановић'' Нова Топола. Одговорни истраживач: мр Тихомир Предић.

"FAO project for Еmergency Аgricultural Interventions", (1996 – 1997). Пројекат финансиран од стране Организације Уједињених Нација за храну и пољопривреду (FAO). Координатор пројекта је био др Милош Ножинић.

1997.

 

"Тhe Мultplication of High Quality Primary Seed for War Affected Areas", (1997 – 1998). Пројекат финансиран од стране Организације Уједињених Нација за храну и пољопривреду (FAO). Координатор пројекта др Стојан Николић.

1999.

"Откривање и праћење кукурузне златице (Diabrotica virgifera virg­i­fera) на подручју Републике Српске". (1999-2005). Пројекат међународног карактера који је одобрен и финансиран од стране Министарства пољо­при­­вреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Координатор истраживачког тима у пројекту проф. др Јово Стојчић.

"Self - supporting with vegetable oil in Bosnia and Hercegovina via oil seed production". (1999-2000). Пољопривредни институт Бања Лука у са­рад­њи са њемачким институтом (Institut für Pflanzenban and Pflanzenzüchtung, Giessen), Координатор проф. др Јован Кондић.

2000.

 

”Инвентар стања земљишних ресурса у послијератном периоду у Босни и Херцеговини”, 2000/2002, FAO пројекат, донатор италијанска вла­да (агро-еколошко зонирање БиХ, земљишни покривач, сателитски сним­ци, геоинформациони систем - ГИС) (www.plud.ba). Координатор пројекта за РС: мр Тихомир Предић.

“Континуирана контрола плодности и поправка плодности киселих земљишта на подручју СО Прњавор”, 2000-2011, Пројекат одобрен и фи­нан­­сиран од стране СО Прњавор. Одговорни истраживач: мр Тихомир Пре­дић.

2001.

''Раж у систему органске производње. (2001-2003). Пројекат одобрен и финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водо­привреде Републике Српске.  Координатор др Драган Мандић.

"Раж и тритикале у интегралном систему производње", (2001-2003). Пројекат је суфинансиран од стране Министарства пољопривреде, шумар­ства и водопривреде и међународне организације IOCC. Координатор про­јекта је др Милош Ножинић.

”Тренутно стање и препорука за политику додјељивања и кориште­ња пољопривредног и непољопривредног земљишта бившег државног по­љо­привредног добра ´Посавина´”, Брчко. Пројекат финасиран од стране UNDP, (ГИС - начин кориштења земљишта на основу ортофото снима­ка). Ко­ор­динатор пројекта за ГИС: мр Тихомир Предић.

2002.

''Производња садница и култивација линцуре (Gentiana lutea L.)''. (2002-2003). Пројекат финансиран од стране Њемачке организације за техничку сарадњу (GTZ). Координатор проф. др Гатарић Ђорђе.

''Унапређење производње сјемена крмног биља у Републици Срп­ској''. (2002-2004). Пројекат финансиран од стране Министарства пољо­при­вреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Координатор проф. др Ђорђе Гатарић.

"Едукација особља Пољопривредне школе у Приједору за извођење хемијских анализа контроле плодности земљишта». Пројекат финансиран од стране UMCOR, канцеларија у Бањалуци. Руководилац пројекта:  мр Тихомир Предић.

“Поправка плодности киселих земљишта на подручју СО  Приједор”, 2002-2006, Пројекат  одобрен и финансиран од стране СО Приједор. Одго­во­рни истраживач: мр Тихомир Предић.

“Контрола плодности земљишта код приватних  пољопривредних  про­извођача на подручју СО Бањалука”,  контрола  плодности земљишта извршена на 500 парцела у МЗ: Верићи, Пискавица, Драгочај и Ивањска»  Пројекат  одобрен и финансиран од стране Града Бањалука, Одговорни ис­траживач: мр Тихомир Предић.

"Програм унапређења планинске пољопривреде на подручју општи­не Петровац-Дринић", (2002 - 2006). Овај програм је био финансиран од стране општине Дринић и Министарства пољопривреде, шумарства и во­допривреде Републике Српске. Координатор пројекта је био др Милош Ножинић.

2003.

''Селекција и умножавање сјемена хибридног кукуруза у Републици Српској". (2003-2005). Пројекат одобрен и финансиран од стране Мини­стар­ства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Координатор проф. др Јово Стојчић.

„Унапређење воћарства производњом квалитетног садног материја­ла“ (2003-2004). Финансиран од стране Министарства пољопривреде, шу­марства и водопривреде Републике Српске. Руководилац истраживања др Живко Цвикић.

„Стварање нових сорти крушака отпорних према бактеријској пламе­њачи”. Пројекат је суфинансиран од стране Министарства науке и техно­логије Републике Српске. Координатор пројекта: мр Радош Љубомир.

"Improvement of bast fibrous plants production and processing in Bo­snia and Herzegovina in the period 2003 - 2006". Програм је суфинансиран из више извора (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство науке и технологије, Град Бања Лука, општине). Коорди­на­тор  др Милош Ножинић.

”Инвентар стања земљишних ресурса у послијератном периоду у Босни и Херцеговини” – II фаза - ”Планирање кориштења земљишта на оп­штинском нивоу”, 2003/2005, FAO пројекат, донатор италијанска влада (економско-еколошко зонирање на општинском нивоу, разрада PLUD ме­то­дологије). www.plud.ba. Координатор пројекта за РС: мр Тихомир Пре­дић.

"Едукација особља Савјетодавне службе Брчко Дистрикта за изво­ђе­ње хемијских анализа контроле плoдности земљишта». Пројекат финанси­ран од стране Countepart International - канцеларија Брчко Дистрикт. Руко­водилац пројекта:  мр Тихомир Предић.

”Креирање индикативне картe европске еколошке мреже за Југо­­­­ис­точну Европу“, 2003-2006, Пројекат финансиран од стране ECNC (Европски центар за конзервацију природе) http://www.ecnc.org/programmes/green-infrastructure-completed-projects. Координатор пројекта за ГИС испред РС: мр Тихомир Предић.

“Контрола плодности земљишта код приватних  пољопривредних про­извођача на подручју СО Челинац”. Пројекат  одобрен и финансиран од стране Министарсва пољопривреде РС. Одговорни истраживач: мр Ти­хомир Предић.

2004.

"Стварање нових високородних хибрида кукуруза у Републици Срп­ској". (2004-2005). Пројекат одобрен и финансиран од стране Министар­ст­ва науке и технологије Републике Српске, координатор проф. др Јово Стој­чић.

 

"Вишегодишња примјена минералних ђубрива у кукурузу". (2004-2010). Програм унапређења производње кукуруза у РС, у сарадњи са Пе­трокемијом Д.О.О. Кутина. Координатор Мр Славко Радановић.

''Селекција и умножавање крмног биља у Републици Српској''. (2004-2005). Пројекат финансиран од стране Министарства пољопривреде, шу­мар­ства и водопривреде Републике Српске. Координатор др Војин Светко.

''Унапређење сточарства у Републици Српској кроз додјелу сјемена крмног биља фармерима''. Пројекат финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Коорди­на­тор др Војин Светко.

''Селекција сората луцерке толерантних према киселим земљишти­ма''. (2004-2005). Пројекат финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске. Координатор др Војин Светко.

''Сакупљање и истраживање генетског потенцијала дјетелина и тра­ва као основе за стварање нових сорти погодних за агроеколошко подру­чје Републике Српске''. (2004-2005). Пројекат финансиран од стране Мини­ста­р­­ства науке и технологије Републике Српске. Координатор проф. др Ђорђе Гатарић.

“Контрола плодности земљишта код приватних пољопривредних про­извођача на подручју СО Дринић”, Пројекат  одобрен и финансиран од стране Министарства пољопривреде РС. Одговорни истраживач: мр Ти­хо­мир Предић.

“Утврђивање  остатака органохлорних и триазинских пестицида у земљишту”, Пројекат одобрен и финансиран од  стране Министарство нау­ке и технологије РС. Одговрни истраживачи: др Мира Пуцаревић и Татјана Кустурић дипл. инж.

“Контрола  плодности и загађености земљишта тешким металима и органохлорним пестицидима», контрола плодности 120 парцела на подру­чју Града  Бањалука у МЗ: Шимићи, Цереићи, Барловци, Куљани, Залужа­ни, Шарговац;  ГИС приказ резултата. Пројекат  одобрен и финан­сиран од стране Града Бањалука. Одговорни истраживач: мр Тихомир Предић.

2005.

 

"Анализа присуства генетских модификација у живим биљкама, ди­јеловима биљака и биљним производима у Републици Српској". Пројекат одобрен и финансиран од стране Министарства науке и технологије Ре­публике Српске, координатор Др Војислав Тркуља.

"Истраживање сортимента хибрида кукуруза и ефекта хербицида при различитом нивоу агротехнике за агроеколошке услове Републике Срп­ске". Пројекат одобрен и финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске, координатор проф. др Јово Стојчић.

''Програм едукације и тренинга фармера повратника из области уз­го­ја и исхране домаћих животиња''. Пројекат одобрен и финансиран од стране Свјетске банке. Координатор др Драгутин Дујић.

''Одгајивачки циљеви у свињогојству''. Пројекат одобрен и финанси­ран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републие Српске. Координатор др Драгутин Дујић.

''Анализа нутритивне вриједности индустријских сточних хранива и њихових компоненти''. Пројекат одобрен и финансиран од стране Мини­ста­рства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републие Српске. Коор­динатор др Драгутин Дујић.

”Инвентар стања земљишних ресурса у послијератном периоду у БиХ – трећа фаза – Планирање кориштења замљишта на општинском ни­воу у БиХ''. (2005-2007). Обука општинске администрације за примјену PLUD ме­то­дологије, www.plud.ba. Координатор пројекта за РС: мр Тихомир Предић.

”Смањење загађења кроз промјене аграрне политике и демонстра­ција путем Пилот пројекта”, 2005/2007, Danube Regиonal Project  UNDP-GEF, Регионални пројекат за Дунав, GIS партнер испред БиХ. (www.undp-drp.org). Координатор пројекта за БиХ: мр Тихомир Предић.

“Контрола плодности земљишта код приватних пољопривредних про­извођача у 31 општини  западно од Брчко Дистртикта”. Пројекат одо­брен и финансиран од стране Министратства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС. Одговорни истраживач: мр Тихомир Предић.

''Контрола  плодности и загађености земљишта пестицидима и те­ш­ким металима код пољопривредних произвођача на подручју СО Бањалу­ка, контрола плодности 161 парцеле на подручју 15 МЗ централног и источног дијела општине (од Пријечана до Бистрице), ГИС приказ резултата''. Про­јекат  одобрен и финансиран од стране Града Бањалука. Одговорни истра­жи­вач: мр Тихомир Предић.

2006.

''Унапређење производње крмног биља као основа развоја сточар­ства''. (2006-2007). Пројекат финансиран од стране Министарства пољо­при­вреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Координатор др Жељко Лакић.

''Генетичке и производне особине популација луцерке које су пока­зале толерантност према киселим земљиштима''. (2006-2007). Пројекат фи­нансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Срп­ске. Координатор др Војин Светко.

''Истраживање присуства генетичких модификација у живим биљка­ма, дијеловима биљака и биљним производима у Републици Српској''. Пројекат одобрен и финансиран од стране Министарства науке и техноло­гије Републике Српске. Координатор проф. др Војислав Тркуља.

”Заштита биодиверзитета плавног подручја слива ријеке Саве”, 2006-2009. Пројекат LIFE06 TCY/INT/246, www.savariver.com. Координатор пројекта за GIS испред РС: мр Тихомир Предић.

"Испитивање погодности овса за исхрану особа обољелих од целија­кије". Пројекат је финансирао Центар за развој и унапређења села Бања Лука. Координатор пројекта др Милош Ножинић.

"Лан за здравији живот". Пројекат је финансирао Центар за развој и унапређење села Бања Лука. Координатор пројекта др Милош Ножинић.

2007.

 

''Експериментални огледи са љековитим биљем у Поповом пољу''. Пројекат финансиран од Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL). Координатор др Жељко Лакић.

''Програм јачања дијагностике''. Пројекат одобрен и финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Репу­бли­ке Српске. Координатор проф. др Војислав Тркуља.

''Јачање лабораторија за потребе анализе инспекцијских узорака''. Пројекат одобрен и финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Координатор проф. др Воји­слав Тркуља.

''Програм посебног надзора над присуством карантинских проузро­ковача бактериоза кромпира (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus и Ralstonia solanacearum) у Републици Српској". (2007-2008.) Пројекат одо­брен и финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Координатор проф. др Војислав Тркуља.

''Програм посебног надзора над присуством карантинских вируса на поврћу и цвијећу у Републици Српској''. (2007-2008). Пројекат одобрен и финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водо­привреде Републике Српске. Координатор проф. др Војислав Тркуља.

''Надградња дигиталне базе података пољопривредних земљишних ресурса и бонитирање земљишта на подручју Брчко Дистрикта у БиХ'', 2007-2008, Пројекат одобрен и финансиран од стране Владе Брчко Ди­стрикта БиХ. Руководилац пројекта: мр Тихомир Предић.

“Испитивање плоднсоти пољопривредног земљишта на подручју СО Бањалука'', контрола плодности 100 парцела на подручју девет МЗ запад­ног дијела општине (од Стратинске до Первана), ГИС приказ резултата. Пројекат  одобрен и финансиран од стране Града Бањалука. Одговорни ис­тра­живач: мр Тихомир Предић.

"Програм унапређења пољопривредне производње на подручју општине Србац у 2007. години." Пројекат је суфинансиран од стране оп­шти­не Србац, Пољопривредног института Бања Лука и неколико компа­ни­ја које се баве заштитом биља. Координатор пројекта др Милош Ножинић.

2008.

''Тритикале нови модел у оплемењивању и унапређењу производње жита''; У сарадњи са Министарством науке и технологије. Одговорни ис­траживач др Драган Мандић.

''Програм иновативних рјешења у биљној производњи – озими три­тикале''. Програм у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде. Одговорни истраживач  др Драган Мандић.

''Програм иновативних рјешења у биљној производњи – озима раж''. Програм у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водо­привреде. Одговорни истраживач  др Драган Мандић.

"Стварање нових високородних хибрида кукуруза у Републици Срп­ској". Пројекат одобрен и финансиран од стране Министарства науке и тех­нологије Републике Српске, координатор проф. др Јово Стојчић.

"Израда и тестирање модела наводњавања ратарских биљних врста на подручју Бања Луке и Лијевча Поља". (2008-2009). Пројекат одобрен и фи­нансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Срп­ске, координатор проф. др Михајло Марковић.

''Побољшање исхране преживара на брдско-планинским реонима увођењем у исхрану сточног грашка''. Програм финансиран од стране Цен­тра за развој и унапређење села – Бањалука. Координатор др Жељко Лакић.

''Унапређење крмне базе у руралним подручјима Републике Срп­ске''. (2008-2009). Пројекат финансиран од стране Министарства пољопри­вреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Координатор др Војин Светко.

''Програм посебног надзора над присуством вируса жуте патуља­во­­сти јечма (Barley yellow dwarf virus) на стрним житима у Републици Срп­ској''. Пројекат одобрен и финансиран од стране Министарства пољопри­вре­де, шумарства и водопривреде Републике Српске. Координатор проф. др Воји­слав Тркуља.

''Утврђивање присуства и распрострањености инвазивних и економ­ски штетних корова на источном и јужном дијелу територије Републике Српске''. Пројекат одобрен и финансиран од стране Министарства пољо­при­вреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Координатор проф. др Јово Стојчић.

"Истраживање нових технолошких рјешења у производњи уљане репице за биодизел". Пројекат је одобрен и финансиран од стране Мини­старства науке и технологије Републике Српске. Координатор проф. др Јован Кондић.

"Индустријски грашак као будуће гориво". Пројекат одобрен и фи­нан­сиран од стране Министарства цивилних послова. Координатор др Милош Ножинић.

''Основа заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљи­ш­та као компоненте процеса планирања коришћења пољопривредног зем­љи­шта РС“, 2008–2009. Пројекат финасиран од стране Владе РС за Министар­ство пољопривреде РС. Руководилац пројекта: мр Тихомир Предић.

"Истраживање погодности жита и кромпира за исхрану болесника на дијализи". Пројекат одобрен од стране Министарства науке и техноло­гије Републике Српске. Координатори пројекта: др Драган Мандић и др Милош Ножинић.

"Програм истраживања у области оплемењивања, технологије гаје­ња и заштите ражи". Пројекат одобрен од стране Министарства науке и технологије Републике Српске. Руководилац пројекта др Милош Ножинић.

"Тестирање и увођење у производњу нових сорти тритикалеа". Про­јекат одобрен од стране Министарства науке и технологије Републике Српске. Руководилац пројекта др Милош Ножинић.

2009.

 

''Тестирање и увођење у производњу нове сорте озиме пшенице''. У сарадњи са Министарством науке и технологије. Одговорни истраживач  др Драган Мандић.

''Поправка плодности земљишта гајењем легуминоза у смјеши са ја­ром зоби и крмним травама за сточну храну и зеленишно ђубрење''. Про­је­кат финансиран од стране Града Бањалука. Координатор др Жељко Лакић.

''Испитивање агрономских својстава генотипова луцерке толерант­них према слабо киселим земљиштима Лијевче поља''. (2009-2010). Про­јекат финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске. Координатор др Жељко Лакић.

''Утицај различитих доза минералних ђубрива на принос кромпира''. Пројектна истраживања финансирали су: Општина Бања Лука и Пољо­при­вредни институт Републике Српске. Координатор мр Ратко Димитрић.

''Испитивање адаптабилности приноса паприке у агроеколошком подручју општине Костајница''. Пројекат финансиран од стане општине Костајница. Кооридинатор мр Ратко Димитрић.

''Испитивање различитих доза ђубрења на продуктивну и нутрити­в­ну вриједност кромпира''. Пројекат финансиран од стране Општине Бања Лука. Координатор мр Ратко Димитрић.

''Тестирање оптималног сортимента за увођење нове технологије гајења паприке, парадајза и краставца у заштићеном простору према прин­ципима интегралне заштите''. Пројекат финансиран од стране Мини­старства науке и технологије Републике Српске. Координатор проф. др Војислав Тркуља.

''Испитивање оптималног сортимента за интегралну производњу паприке и парадајза у заштићеном простору''. (2009-2010). Пројекат фи­нан­сиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопри­вреде Републике Српске. Координатор проф. др Војислав Тркуља.

''Истраживање присуства генетичких модификација у живим биљка­ма, дијеловима биљака и биљним производима на подручју Републике Српске''. Пројекат је одобрен и финансиран од стране Паневропског Уни­верзитета „АПЕИРОН“, Бања Лука. Координатор проф. др Војислав Тркуља.

''Програм истраживања на уљаној репици и биодизелу у Републици Српској''. (2009-2010.)'. Пројекат је одобрен и финансиран од стране Ми­ни­старства науке и технологије Републике Српске. Координатор др Милош Ножинић.

''Програм унапређења узгоја и заштите питомог кестена (Castanea sativa) у општини Костајница''. Програм је одобрен и финансиран од стра­не ЈПШ "Шуме Републике Српске". Координатор др Милош Ножинић.

''Програм унапређења сточарства на територији општине Костајни­ца''. Пројекат одобрен и финансиран од стране општине Костајница. Коор­динатор Ђорђе Грујчић, дипл. инж. мастер.

''Програм унапређења живинарства кроз производњу јаја обогаће­них Омега-3 масним киселинама''. (2009-2011). Пројекат одобрен и финан­сиран од стране Министарстав пољопривреде, шумарстава и водо­при­вре­де Републике Српске. Координатор Ђорђе Грујчић, дипл. инж. мастер.

''Програм набавке хибридне технике за постојећи атомски апсорп­цио­ни спектрофотометар (ААС) у сврху утврђивања нивоа селена у сточној храни и њеним компонентама''. (2009 -2010). Пројекат одобрен и финан­сиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске. Координатор Ђорђе Грујчић,  дипл. инж. мастер.

''Програм унапређења интегралне производње поврћа као нових технолошких рјешења''. Пројекат одобрен и финансиран од стране Града Бања Лука. Координатор проф. др Војислав Тркуља.

„Јачање и хармонизација информационих система (AIS) у по­љо­привредном и руралном сектору БиХ”, 2009-2011 (EC/BIH/08/015, EuropeAid/126652/C/SER/BA - BiHAIS). Пројекат финасиран средствима ИПА фондова. Координатор пројекта за РС: мр Тихомир Предић.

“Лабораторијске  анализе хране на подручју ентитета Република Срп­ска”, Пројекат одобрен и финансиран од стране Агенције за безбјед­ност хране БиХ. У узорцима воћа и поврћа анализирани остатци пестици­да. Одговорни истраживач: Татјана Цвијановић, дипл. инж.

“Испитивање  плодности и загађености пољопривредног земљишта код пољопривредних  домаћинстава на подручју Града Бањалука”. Проје­кат  одобрен и финансиран од стране Града Бањалука. Одговорни истра­жи­вач: мр Тихомир Предић.

“Испитивање  садржаја остатака пестицида и нитрата у дренажним водама пољопривредног земљишта”, Пројекат  одобрен и суфинансиран од стране Фонда за заштиту животне средине РС. Одговорни истраживачи: мр Тихомир Предић, Татајана Цвијановић, дипл. инж.

“Испитивање присуства живе (Hg) и осталих тешких метала у шум­ским гљивама из рода Boletus”, 2009-2011. Пројекат одобрен и финанси­ран од стране Министратства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС. Одговорни истраживач: мр Тихомир Предић.

“Идентификација и израда база података главних загађивача зем­љи­­шта у оквиру израде трајног мониторинга загађења пољоприв­редног зем­љишта”, 2009-2010, Пројекат одобрен и суфинансиран од стране Фонда за заштиту животне средине РС. Одговорни истраживач: мр Тихо­мир Предић.

“Контрола плодности земљишта код приватних пољопривредних произвођача на подручју СО Теслић”. Пројекат одобрен и финансиран од стране СО Теслић. Одговорни истраживач: мр Тихомир Предић.

2010.

''Програм иновативних рјешења у биљној производњи – озими је­чам''. Програм у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде. Одговорни истраживач  др Драган Мандић.

''Гајење ражи и тритикалеа у систему органске производње на зем­љи­штима лошијег квалитета''. У сарадњи са општином Бања Лука. Одго­ворни истраживач  др Драган Мандић.

''Нове сорте стрних жита - фактор унапређења производње''.  Про­јект у сарањи са Министарством цивилних послова БиХ. Одговорни истра­жи­­вач др Драган Мандић.

''Trиtиcum spelta L. нови еко-потенцијал за органску производњу''. У сарадњи са Министарством науке и технологије. Одговорни истраживач  др Драган Мандић.

''Набавка расхладне коморе у сврху рационалног коришштења по­сто­јеће ген колекције стрних жита Пољопривредног института РС''. Финан­си­ран од Министарства науке и технологије Републике Српске.  Одговорни истраживач Бојана Савић, дипл. биолог.

"Тестирање и увођење у производњу новог хибрида кукуруза БЛСК-43". Пројекат одобрен и финансиран од стране Министарства науке и тех­но­логије Републике Српске. Координатор Мр Славко Радановић.

''Развој сточарства у општини Кнежево кроз унапређење производ­ње крмног биља на ораницама''. Пројекат финансиран од стране Мини­стар­ства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Координатор др Жељко Лакић.

''Унапређење крмне базе у руралним областима Републике Српске''. Пројекат финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Координатор др Жељко Лакић.

''Унапређење производње крмног биља у Републици Српској као ос­нова развоја сточарства''. Пројекат финансиран од стране Министарства по­љопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Координа­тор др Жељко Лакић.

''Селекција и оплемењивање повртарских биљака уз примјену са­времене технике''. Пројекат финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске. Координатор проф. др Михајло Марковић.

''Употреба биљних раствора у органској производњи јагодастог во­ћа“, који је током 2010. године суфинансиран од стране Министарства на­у­ке и технологије Републике Српске. Координатор пројекта је проф. др Маја Манојловић, а сарадници на пројекту мр Нада Завишић, Милутин Миси­мовић, дипл. инж., Драгана Вукојевић, дипл. инж. и мр Тихомир Пре­дић.

''Програм посебног надзора над присуством карантинских проузро­ковача бактериоза кромпира (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus и Ralstonia solanacearum) и рака кромпира (Synchytrium endobioticum) у Ре­публици Српској''. Пројекат је одобрен и финансиран од стране Министар­ства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Коор­ди­натор проф. др Војислав Тркуља.

''Програм посебног надзора над присуством карантинских вируса на поврћу и цвијећу у Републици Српској''. Пројекат је одобрен и финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Ре­публике Српске. Координатор проф. др Војислав Тркуља.

''Успостављање биљног карантина''. Пројекат је одобрен и финан­сиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Координатор проф. др Војислав Тркуља.

"Етиолошка проучавања комплекса сушења крушке у Републици Срп­ској". Пројекат је одобрен и финансиран од стране Министарства нау­ке и технологије Републике Српске. Координатор проф. др Јово Стојчић.

''Мониторинг присуства штетних организама и тестирање и обиље­жа­вање запуштених и потенцијално заражених воћњака''. (2010-2011). Про­јекат одобрен и финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Координатор проф. др Во­ји­слав Тркуља.

"Експериментална производња хладно цијеђених биљних уља". Про­јекат одобрен од стране Министарства пољопривреде, шумарства и во­до­привреде Републике Српске. Координатор др Милош Ножинић.

''Опремање испитних и референтних лабораторија за контролу ква­ли­тета од значаја за Републику Српску''. (2010-2011). Пројекат одобрен и финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и пољо­при­вреде Републике Српске. Координатори др Тихомир Предић и  Ђорђе Грујчић, дипл. инж. мастер.

''Промовисање биолошке и интегралне производње кроз контролу остатака пестицида у воћу и поврћу''. Пројекат  одобрен и финансиран од стране Града Бањалука, Одјељење за инспекцијске послове. Одговорни истраживач: Татајана Цвијановић, дипл. инж.

“Испитивање  плодности и загађености пољопривредног земљишта код пољопривредних  домаћинстава и надградња постојеће дигиталне (ГИС) базе података о пољопривредном земљишту Града Бањалука''. Про­је­кат  одобрен и финансиран од стране Града Бањалука. Руководилац про­јекта: мр Тихомир Предић.

''Утврђивање почетног стања загађења земљишта као предуслов за увођење трајног мониторинга загађења земљишта – прва фаза'' (2010-2011). Пројекат одобрен и суфинансиран од стране Фонда за заштиту жи­вотне средине РС. Одговорни истраживач: мр Тихомир Предић.

“Испитивање присуства живе (Hg) и осталих тешких метала у шум­ским гљивама из рода Boletus на подручју Града Бањалука'' (2010-2011). Пројекат одобрен и финансиран од стране Града Бањалука. Одговорни истраживач: мр Тихомир Предић.

2011.

''Одређивање основних параметара квалитета стрних жита NIR ана­лизом цијелог зрна, модел Инфраматик 9200''. Финансирало Мини­стар­ство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС. Одговорни истражи­вач Бојана Савић дипл. биолог.

''Испитивање различитих травних смјеша и начина заснивања сија­них травњака у међуредном простору воћњака''. Пројекат финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске. Координатор др Жељко Лакић.

''Повећање производње млијека и меса кроз унапређење квалитета сточне хране и правилно балансирање оброка за исхрану стоке''. Пројекат финансиран од стране општине Приједор. Координатор др Жељко Лакић.

''Утицај настирања и покривања биљака на принос и квалитет са­лате''. Пројекат финансиран од стране Општине Бања Лука. Координатор Ивана Тошић, дипл. инж. мастер.

"Програм посебног надзора над присуством карантинских вируса на поврћу у Републици Српској“. Пројекат је одобрен и финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Срп­ске. Координатор проф. др Војислав Тркуља.

"Мониторинг присутних штетних организама и тестирање и обиље­жа­вање запуштених и потенцијално заражених воћњака“. Пројекат је одо­брен и финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумар­ства и водопривреде Републике Српске. Координатор проф. др Војислав Тркуља.

"Друга фаза успостављања биљног карантина“. Пројекат је одобрен и финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водо­привреде Републике Српске. Координатор проф. др Јово Стојчић.

"Програм посебног надзора (системске контроле) карантинских ште­т­них организама на кромпиру у Босни и Херцеговини за 2011. годину". Програм је одобрен и финансиран од стране Управе БиХ за заштиту здрав­ља биља. Координатор проф. др Војислав Тркуља.

"Појава, распрострањеност и молекуларна карактеризација Iris ye­llow spot virusa на луковима у Републици Српској". Пројекат одобрен и финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Срп­ске. Координатор проф. др Јово Стојчић.

''Испитивање погодности генотипа и локалитета за производњу хлад­но цијеђених биљних уља и биодизела''. Пројекат је одобрен и финан­си­ран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске. Коор­динатор др Милош Ножинић.

''Пројекат истраживања нивоа микотоксина зеараленона и деокси­ни­валенола у биљним компонентама сточне хране на подручју Републике Српске''. (2011-2012). Пројекат одобрен и финансиран од стране Мини­старства науке и технологије Републике Српске. Координатори: др Верица Јурић и Ђорђе Грујчић, дипл. инж. мастер.

''Пројекат повећања производње млијека и меса кроз унапређење квалитета сточне хране и правилно балансирање оброка за исхрану сто­ке''. (2011-2012). Пројекат одобрен и финансиран од стране општине При­једор. Координатор др Светко Војин.

''Успостављање станица трајног мониторинга пољопривредног зем­љи­шта на подручју Града Бањалука у оквиру успостављања трајног мони­то­ринга пољопривредног земљишта Републике Српске“, Пројекат финаси­ран од стране Центра за развој и унапређење села, Града Бањалука. Одго­ворни истраживач: мр Тихомир Предић.

''Постављање и праћење огледа у циљу избора најадаптабилнијих и најпродиктивнијих биљних врста за рекултивацију“, 2011/2013, Пројекат финансиран од стране ЗП "Рудник и Термоелектрана Гацко". Координатор: Проф. др Михајло Марковић. Одговорни истраживач: Раде Лукић, дипл. инж.

 

"Оперативни програм за унапређење производње и прераде инду­стријског биља у Републици Српској од 2011. до 2015. године". (2011-2015). Носилац Програма је Министарство пољопоривреде, шумарства и водо­привреде. Др Милош Ножинић -  члан радне групе за израду Про­грама.

„Могућности повећања обима, структуре производње и употребе домаћег квалитетног сјеменског материјала у пољопривреди републике српске“. Влада Републике Српске, Министарство науке и технологије, пројекат са младим истраживачима. Koordinator projekta: проф. др Михајло Марковић, 2011-2012. godine.

2012.

 

''Утврђивање почетног стања загађења земљишта као предуслова за увођење трајног мониторинга загађења земљишта у РС“ – друга фаза, по­дручје десет општина јужно од Бањалуке. Пројекат одобрен и финансиран од стране Фонда за заштиту животне средине РС. Одговорни истраживач: мр Тихомир Предић.

„Вода као производни фактор и њен утицај на обим, квалитет и стабилност  пољопривредне производње РС“. Влада Републике Српске, Министарство науке и технологије, пројекат са младим истраживачима. Koordinator projekta: проф. др Михајло Марковић, 2012. godine.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.