Одаберите писмо / језик

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish

Документи

hemijske analize vode

 • Одјељење је оформљено 2002. године са циљем да се бави испитивањем квалитета средстава за заштиту биља и контролом присуства неорганских и органских загађивача у земљишту, води, дијеловима биљака и биљним производима који се користе као храна намијењена за исхрану људи и домаћих животиња. Због актуелности проблематике, Одјељење се налази у континуираном развоју који се  првенствено огледа у набавци опреме и обуци, школовању и уској специјализацији кадрова. До данас је обављено неколико вишемјесечних специјализација у релевантним институцијама са простора бивше Југославије, у првом реду у Научном институту за ратарство и повртарство, у лабораторији за агроекологију. Пројектом Свјетске банке и Владе Републике Српске, а по основу стипендирања младих научних радника, почетком 2006. године обављена је једномјесечна едукација у релевантној институцији за аналитику пестицида у републици Словенији. У одјељењу се врши и анализа вода у сарадњи са Хидрометеоролошким Заводом РС.

ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

 • Истраживања у области заштите животне средине

УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ:

 • Контрола садржаја активне материје средстава за заштиту биља
 • Контрола физчких особина средстава за заштиту биља
 • Испитивање остатака органохлорних пестицида у биљним производима који се користе за исхрану људи и домаћих животиња
 • Контрола загађености земљишта, биљака и воде органохлорним пестицидима и полихлорованим бифенилима
 • Контрола загађености земљишта и вода угљоводоницима
 • Контрола квалитета воде

Oдговорно лице:
Татјана Цвијановић
дипл. инг. пољопривреде
(постдипломац на фитофармацији)

 • Пољопривредни институт Републике Српске је одлуком Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске овлаштена институција за испитивање биолошких и хемијских особина средстава за заштиту биља (Сл.гласник РС број 5/99). Одлуком Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске број 04-510-448/05 од 19.10.2005. године овлаштена институција за вршење анализа и испитивања присуства остатака пестицида у живим биљкама, дијеловима биљака и биљним производима који се користе као храна намијењена за исхрану људи и домаћих животиња.

Остварени важнији резултати:

 • 2004/2005. – ”Утврђивање остатака органохлорних и триазинских пестицида у земљишту” - Министарство науке и технологије РС
 • 2004/2005. – ”Континуирана контрола плодности и загађења земљишта пестицидима и тешким металима код пољопривредних произвођача на подручју СО Бањалука” - Град Бањалука
 • Од 2005. - Контрола остатака пестицида у плодовима воћа и поврћа код важнијих произвођача и прерађивача пољопривредних производа у Републици Српској
 • 0д 2005. - Хемијска анализа узорака воде на локацији регионалне депоније за· Јавно предузеће ”Деп-от”

ДОКУМЕНТИ:

Copyright © 2013. All Rights Reserved.