Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish

VAŽNIJI NAUČNOISTRAŽIVAČKI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI

 

Projekti realizovani od 1947.  do 1966. godine

1961.

''Intenziviranje proizvodnje krme na oranicama ravničarskog reo­na''. (1961-1963). Projekat finansira Republički fond za naučni rad. Koor­dinator dr Mirko Karačić.

1964.

"Kompleksna istraživanja načina privođenja kulturi i intenziv­no­sti proizvodnje na parapodzolima sjeverne Bosne" (đubrenje, dubina obrade i kalcifikacija zemljišta uz gajenje pšenice, kukuruza i ozimih krmnih usjeva). (1964-1966). Nosilac projekta Dr Draga Dolenc.

"Proučavanje agrokompleksa kukuruza za uslove sjeverne Bosne" (na­čini obrade parapodzola, odnosno redukovana obrada, đubrenje, gu­stina sklopa, primjena herbicida, način prihranjivanja, primjena organomi­ne­ralnih smjesa i drugo) (1964-1966). Nosilac projekta Dr Draga Dolenc.

''Problemi visinsko-planinskih travnjaka kraških oblasti Bosne i Hercegovine. Projekat finansira Savezni fond za naučni rad. Koordi­na­tor dr Mirko Karačić.

 

Projekti realizovani u periodu od 1966. do 1990. godine

 

1966.

 

''Stvaranje novih sorti i populacija crvene djeteline (Trifolium pra­tense L.) za pojedine uslove korišćenja — za humidna područja Jugosla­vi­je''. Projekat finansira Republički fond za naučni rad. Koordinator Olivera Pavlović-Opačak, dipl. inženjer.

''Stvaranje visiokokvalitetnih i produktivnih sorti Festuca pra­tensis i Phleum pratense''.(1966-1967). Projekat finansira Savezni fond za naučni rad. Koordinator prof. inžinjer Petar Strelec.

''Oplemenjivanje (selekcija) višegodišnjih trava'' (1966-1967). Finansiran od strane SIZ-a za nauku BiH. Koordinator prof. dr Petar Strelec.

1967.

''Kompleksna istraživanja načina privođenja kulturi i intenzi­vno­­sti proizvodnje na parapodzolima Sjeverne Bosne'', Odgovorni istraži­vač dr Salih Hadžiselimović.

"Selekcija i oplemenjivanje kukuruza", naučni elaborat podnesen Republičkom fondu za naučni rad SR BiH. Izrađivači Dr Draga Dolenc, viši stručni saradnik i Mr Ivan Zovkić, viši stručni saradnik.

''Proučavanje metoda zasnivanja vještačkih travnjaka i održavanje visoke proizvodnje na njima u uslovima brdsko-planinskog kraškog po­dručja''. Projekat finansira Savezni fond za naučni rad. Koordinator dr Mirko Karačić.

''Privođenje intenzivnoj kulturi parapodzola sjeverne Bosne''. Pro­jekat finansira Republički fon za naučni rad. Koordinator Božo Kolić, inženjer.

''Stvaranje domaće sorte smiljkite (Lotus corniculatus L.)''. Projekat finansira Savezni fond za naučni rad. Koordinator Pavlović-Opačak Olivera.

''Oplemenjivanje sa agrokompleksom višegodišnjih leguminoza''. Finansiran od strane SIZ-a za nauku BiH. Koordinator Pavlović-Opačak Olivera, dipl. inženjer.

1970.

 

„Unapređenje proizvodnje pšenice u SR BiH“. Tema : Stvaranje vi­sokorodnih sorata pšenice prilagođenih uslovima pojedinih područja SR BIH.  Odgovorni istraživač dr Salih Hadžiselimović.

1971.

"Izbor i širenje optimalnih hibrida i savremene tehnologije u proizvodnji kukuruza na društvenom i privatnom sektoru SR BiH". (1971-1979). Makroprojekat, pod pokroviteljstvom Centra za primjenu nauke u poljoprivredi SR BiH, Sarajevo. Nosilac projekta Dr Ivan Zovkić.

1972.

 

''Unapređenje kultura žitarica''. Tema: Ispitivanje domaćih i stra­nih sorti pšenice za proizvodnju u ravničaeskom i brdskom području SR BiH.  Odgovorni istraživač dr Salih Hadžiselimović.

''Stvaranje visokorodnih sorata pšenice za brdsko područje SRBiH''. U saradnji sa „AIPK“ Bosanska Krajina Banja Luka. Odgovorni istraživač dr Salih Hadžiselimović.

"Stvaranje novih hibrida kukuruza (zubana) za uslove i potrebe SR BiH". (1972-1974.). Projekat pod pokroviteljstvom Republičkog fonda za naučnni rad BiH. Koordinator projekta Dr Ivan Zovkić.

''Unapređenje krmnog i industrijskog bilja''. Projekatni zadatak: Pro­učavanje agromeliorativnih mjera za podizanje i održavanje proiz­vodnog potencijala prirodnih travnjaka brdsko-planinskog područja SR BIH. Finansiran od strane SIZ-a za nauku BiH. Koordinator dr Mirko Karačić.

1974.

 

"Unapređenje proizvodnje kukuruza u SR BiH", projekat sa temom "Selekcija ranih i srednje ranih hibrida kukuruza tipa Indurata i In­dentata za brdsko i ravničarsko područje SR BiH". (1974-1976). Projekat je finansiran od SIZ-a za nauku BiH. Nosilac teme Dr Ivan Zovkić, viši naučni saradnik.

 

"Poboljšanje proteinskog kompleksa BL-inbred linija kukuruza u cilju kreiranja hibrida obogaćenih na esencijalnim aminokiselinama". (1974-1978). Finansirao SIZ za nauku BiH, a nosilac projekta je Dr Ivan Zovkić.

1975.

 

''Izbor optimalnih kvalitetnih sorata pšenice i odgovarajuće tehnologije i njihovo uvođenje u široku primjenu u SR BiH''. Odgovorni istraživač dr Salih Hadžiselimović.

''Proučavanje tehnoloških mjera melioracije glavnih tipova tra­v­nja­ka''. Finansiran od strane SIZ-a za nauku BiH. Koordinator dr Mirko Karačić.

''Unapređenje proizvodnje krme''. Projektni zadatak: Proučavanje bioloških i gospodarskih osobina domaćih i introdukovanih sorti kr­m­nih kultura u različitim proizvodnim uslovima. Finansiran od strane SIZ-a za nauku BiH. Koordinator Olivera Pavlović-Opačak.

1976.

''Projekat unapređenje proizvodnje pšenice''. Tema: Iznalaženje agro­tehničkih zahvata za poboljšanje tehnoloških kvaliteta zrna pšeni­ce. Odgovorni istraživač dr Salih Hadžiselimović.

1977.

 

"Istraživanje sortimenta optimalnih ranih hibrida kukuruza za agroekološke uslove brdskog područja SR BiH ", i

"Selekcija novih BL-hibrida kukuruza za agroekološke uslove brd­skog i ravničaeskog područja SR BiH ".(1977-1979). Finansirani su od strane SIZ-a za nauku BiH. Koordinator oba projekta Dr Ivan Zovkić

 

1978.

 

''Stvaranje novih sorata visokog vijuka (Festuca arundinacea Schreb.) prikladnih za konvejersko iskorišćavanje krme u brdsko-planinskim područjima''. (1978-1982). Nosilac projekta: Vladimir Joldžić. dipl. inž.

"Ispitivanje mogućnosti unapređenja proizvodnje kukuruza u brd­sko-planinskom  području: Bugojno, Livno i Duvno". (1978-1981). (Projekat I-2 u sklopu makroprojekta "Unapređenje agrokompleksa brdskih i planin­skih područja BiH"). Nosilac projekta Dr Ivan Zovkić.

"Selekcija modela veoma ranih hibrida kukuruza za agroekološke uslove brdskog područja SR BiH". (1978-1982). Pokrovitelj SIZ za nauku BiH. Koordinator Dr Ivan Zovkić, naučni savjetnik.

''Ispitivanje u cilju utvrđivanja gornje granice inklinacije terena do koje je još moguća primjena mehanizacije u poljoprivredi''. Projekat finasiran od strane AIPK Bosanska krajina. Odgovorni istraživač: mr Božo Radman.

1979.

''Stvaranje visokorodnih sorata pšenice prilagođenih  uslovima brdskog područja  SR BiH''. U saradnji sa „AIPK“ Bosanska Krajina Banja Luka. Odgovorni istraživač dr Salih Hadžiselimović.

''Mehanizacija kao faktor rejonizacije poljoprivredne proizvod­nje brdsko planinskog područja''. Projekat finasiran od strane AIPK Bo­sanska krajina. Odgovorni istraživač: mr Božo Radman.

''Stvaranje visoko-kvalitetnih i produktivnih sorti Festuca praten­sis i Pheleum pratense''. (1979-1982). Finansiran od strane SIZ-a za nauku BiH. Koordinator prof. dr Petar Strelec.

1980.

''Stvaranje novih sorata ježevice podesnih za pašno-kosni sistem''. (1980-1982). Nosilac projekta: Vladimir Joldžić, dipl. inž, viši stručni saradnik.

''Proučavanje ritma porasta prirodnih i vještačkih livada ravni­čar­skog i planinskog područja SR Bosne i Hrecegovine''. Finansiran od strane SIZ-a za nauku BiH. Nosilac projekta: Prof. Miroslav Stančić, dipl. inž. viši stručni saradnik.

PTO 4.V. ''Stvaranje i korišćenje genetičkih potencijala u voćar­stvu“, (1988-1992).

− N.P. 4.V.1. Stvaranje novih sorti voćaka na bazi hibridne selek­cije u okviru kojeg je vršena planska hibridizacija trešnje sa pet sorti na području Banje Luke; Odgovorni istraživač dr Dževad Jarebica, učesnik na projektu ispred Poljoprivrednog zavoda Banja Luka Radoš Ljubomir, dipl. inž.

− N.P. 4.V.2. Stvaranje i introdukcija novih vegetativnih podloga za intenzivnu voćarsku proizvodnju; Odgovorni istraživač prof. dr Predrag Lučić, učesnik na projektu ispred Poljoprivrednog zavoda Banja Luka Radoš Ljubomir, dipl. inž.

− N.P. 4.V.3. Kolekcionisanje i  selekcija genetskih materijala iz prirodnih populacija kontinentalnih voćnih vrsta. Odgovorni istraživač dr Ahmet Muratović, učesnik na projektu ispred Po­ljoprivrednog zavoda Banja Luka Radoš Ljubomir, dipl. inž.

− N.P. 4.V.4. Introdukcija i komparativna proučavanja interesant­nih sorti voćaka. Odgovorni istraživač prof. dr Aleksandar Šo­­š­kić, učesnik na projektu ispred Poljoprivrednog zavoda Banja Luka Radoš Ljubomir, dipl. inž.

1981.

 

''Stvaranje visokorodnih sorata pšenice prilagođenih uslovima brdskog područja SR BiH''. U saradnji sa „AIPK“ Bosanska Krajina Banja Lu­ka. Odgovorni istraživač dr Salih Hadžiselimović.

"Selekcija novih hibrida kukuruza za agroekološke uslove brdsko-
-pla­­ninskog područja SR BiH": (1981-1983). Finansiran od strane SIZ-a za nauku BiH. Nosilac projekta Dr Ivan Zovkić.

1982.

 

"Stvaranje i introdukcija hibrida kukuruza sa naglašenim sadrža­jem skroba za potrebe prerađivačke industrije SR BiH": (1982-1984). Fi­nan­si­rao ga je SIZ za nauku BiH. Koordinator projekta Dr Ivan Zovkić, naučni savjetnik.

"Unapređenje proizvodnje uljarica u BiH", (1982-1991). Finansiran od strane FAO-Roma. Koordinator prof. dr Jovan Kondić.

"Unapređenje kukuruza i soje u: PIK "Mladen Stojanović"- Nova To­pola, PD "Poljoprivreda" Draksenić, PD "Motajica" Srbac i PD "Ra­tar" Prnjavor",(1982-1991). Koordinator prof. dr Jovan Kondić.

1983.

''Sakupljanje i ispitivanje autohtonog materijala Triticum vrsta na području BiH u cilju konzerviranja povoljne germplazme''. (1983-1987). Od­govorni istraživač dr Salih Hadžiselimović.

''Dopunski istražni radovi na području centralnog dijela Livanj­skog polja''. Projekat finasiran od strane AIPK Bosanska krajina. Odgo­vorni istraživač: Rade Lukić, dipl. inž.

''Prostorno uređenje zemljišta – mikrorejonizacija na indivi­dual­­nom sektoru poljoprivrede u brdsko-planinskom području''. Projekat fi­nansiran od strane AIPK Bosanska krajina. Odgovorni istraživač: mr Božo Radman.

''Kontrola plodnosti zemljišta na parcelama PP Mladen Stojano­vić, Nova Topola''. (1983-1989). Projekat finasiran od strane AIPK Bo­sanska krajina. Odgovorni istraživač: dr Vukota Okiljević.

''Kontrola plodnosti zemljišta na parcelama RO Poljoprivreda Draksenić''. (1983-1989). Projekat finasiran od strane AIPK Bosanska kra­jina. Odgovorni istraživač: dr Vukota Okiljević.

''Kontrola plodnosti zemljišta na parcelama RO Plantaže, Bosan­ska Gradiška'' (1983-1989). Projekat finasiran od strane AIPK Bosanska krajina. Odgovorni istraživač: dr Vukota Okiljević.

 

1984.

''Tehničko-tehnološki i ekonomsko-organizacioni projekat revita­li­za­cije i stavljanja u punu funkciju livada i pašnjaka poljoprivrednog reona područja Bosanske Krajine i Zapadne Bosne''. Projektni zadatak: Ispitivanje optimalnog kompleksa mjera revitalizacije prirodnih li­vada i pašnjaka brdskog i planinskog područja u funkciji proizvodnje mlijeka i mesa, (1984-1987). Finansiran od strane SIZ-a za nauku BiH. Koordinator profesor Miroslav Stančić, dipl. inž.

''Istraživanje u cilju unapređenja proizvodnje jare zobi. U sarad­nji sa „AIPK“ Bosanska Krajina Banja Luka''.  Odgovorni istraživač dr Salih Hadžiselimović.

"Stvaranje ranostasnih hibrida kukuruza za proizvodnju zrna i silaže u brdsko-planinskom području BiH". (1984-1988). Projekat je fi­nan­siran od strane SIZ-a za nauku BiH, a nosilac je bio Dr Ivan Zovkić.

''Glavni projekt agromelioracija zemljišta na melioracionom objektu u Livnu, površine 2900 ha'', Projekat finasiran od strane AIPK Bosanska krajina. Odgovorni istraživač: dr Vukota Okiljević.

''Agropedološka istraživanja u Lušci Palanci Z3 'Poljoprom' San­ski Most, OZO Sanski Most''. Projekat finasiran od strane AIPK Bosan­ska krajina. Odgovorni istraživač: Rade Lukić, dipl. inž.

''Primjena hidromelioracija i agromelioracija na površinama sa tipom zemljišta pseudoglejem na zaravni radi povećanja prinosa os­no­v­nih ratarskih kultura''. Projekat finasiran od strane SIZ-a nauke BiH. Odgovorni istraživač: dr Vukota Okiljević.

1985.

''Stvaranje fakultativnih i jarih pšenica za odgovarajuća područja BiH. U saradnji sa „AIPK“ Bosanska Krajina Banja Luka''. Odgovorni is­tra­živač dr Salih Hadžiselimović.

''Iznalaženje sorata i optimalne agrotehnike jarih pšenica za brd­sko-planinsko područje Bosanske krajine''. Odgovorni istraživač dr Salih Hadžiselimović.

''Agropedološka istraživanja zemljišta RO UZOR- Ključ.'' Projekat finasiran od strane AIPK Bosanska krajina. Odgovorni istraživač: Rade Lukić, dipl. inž.

''Agropedološka istraživanja u Dabru, ZZ Poljoprom Sanski Most, OZO Sanski Most''. Projekat finasiran od strane AIPK Bosanska krajina. Odgovorni istraživač: Rade Lukić, dipl. inž..

''Utvrđivanje biološkog potencijala i racionalaizacije tehnolo­ških mjera procesa prozvodnje sjemena trava na podrčju regije Bosanske krajine''. Finansiran od strane SIZ-a za nauku BiH. Nosilac projekta: Vla­dimir Joldžić, dipl. inž., stručni savjetnik.

"Uticaj dubine i rokova sjetve na produktivnost hibrida kukuruza od FAO 200-500''. Elaborat Finansirao SIZ nauke Banja Luka. Koordi­na­tor prof. dr Jovan Kondić.

1986.

 

''Utvrđivanje stratigrafije i horizontalne filtracije za tresetno i polutresetno zemljište na melioracionom objektu u Ždralovcu''. Pro­jekat finasiran od strane AIPK Bosanska krajina. Odgovorni istraži­vač: Rade Lukić, dipl. inž.

 

''Hidropedološka istraživanja zemljišta ZZ Agrounija Prijedor''. Projekat finasiran od strane AIPK Bosanska krajina. Odgovorni istra­ži­vač: Rade Lukić,  dipl. inž..

''Pedološka istraživanja zemljišta u svrhu izvođenja hidro i ag­ro­melioracija na zemljišnim kompleksima kod ZZ Knežica''. Projekat finasiran od strane AIPK Bosanska krajina. Odgovorni istraživač: Rade Lukić, dipl. inž.

”Glavni projekat vjetrozaštitnih pojaseva na melioracionom obje­k­tu u Livnu”. Projekat finansiran od strane SOUR Agrokomerc. Odgovor­ni istraživač: prof. dr Vukota Okiljević.

''Pedološka istraživanja zemljišta u svrhu izvođenja hidro i ag­ro­melioracija na zemljišnim kompleksima SOUR Agrokomerc''. Projekat finansiran od strane SOUR Agrokomerc. Odgovorni istraživač: Rade Lukić, dipl.inž.

''Opština Bosanska Gradiška, komentar karte upotrebne vrijedno­sti zemljišta''. Projekat finasiran od strane SO Bosanska Gradiška. Odgovorni istraživač: Rade Lukić,  dipl. inž.

''Rezultati istraživanja plodnosti zemljišta na lokacijama Ivanj­ska, Podgradci i Riječani vlasništvo AIPK RO Plantaže Bosanska Gra­diška''. Projekat finasiran od strane AIPK Bosanska krajina. Odgovorni istraživač: dr Vukota Okiljević.

 

''Opština Prnjavor, komentar karte upotrebne vrijednosti zemlji­šta''. Projekat finasiran od strane SO Prnjavor. Odgovorni istraživač: Rade Lukić, dipl. inž.

''Kontrola plodnosti zemljišta za AIPK OOUR Nikola Bojinović, Glamoč''. (1986-1990). Projekat finansiran od strane AIPK Bosanska kra­jina. Odgovorni istraživači: dr Vukota Okiljević i Rade Lukić, dipl. inž.

1987. 

 

''Unapređenje proizvodnje krmnog bilja u ravničarskom i brdsko-
-pla­ninskom području AIPK-a''. (1987-1991). Nosilac projekta: Mr Milo­van Došen, stručni savjetnik.

 

"Istraživanje i vođenje najracionalnijeg sistema korištenja zem­lji­šta i ratarske proizvodnje ravničarskog područja AIPK «Bosanska kra­jina»". (1987-1991). Projekt finansirao je SIZ za nauku BiH. Nosilac projekta Dr Ivan Zovkić.

"Iznalaženje optimalnog sortimenta hibrida kukuruza za proiz­vo­d­nju zrna i silaže". (1987-1991). Projekt finansirao je SIZ za nauku BiH. Koordinator Dr Ivan Zovkić.

"Istraživanje racionalne i ekonomične gnojidbe kukuruza". (1987-1991). Projekt finansirao SIZ za nauku BiH. Koordinator Dr Jovan Kon­dić.

"Istraživanje korovicialnog efekta novijih herbicida u suzbija­nju korovske flore u kukuruzu sa posebnim osvrtom na Sorghum hale­pen­se". (1987-1991). Projekt finansirao SIZ za nauku BiH. Koordinator Mr Jovo Stojčić.

"Stvaranje novih hibrida kukuruza za proizvodnju zrna i silaže". (1987-1991). Projekt finansirao je SIZ za nauku BiH. Nosilac projekta Dr Ivan Zovkić.

"Istraživanje efekta navodnjavanja u sjemenskoj proizvodnji banja­lučkih hibrida kukuruza". (1987-1991). Projekt finansirao SIZ za nauku BiH. Koordinator Dr Ivan Zovkić.

"Unapređenje proizvodnje kukuruza i industrijskog bilja na podru­čju AIPK-a". (1987-1991). Projekt finansirao SIZ za nauku BiH. Koordina­tor Dr Jovan Kondić.

"Unapređenje biljne proizvodnje u uslovima suvog ratarenja". (1987-1991). Projekt je finansirao SIZ za nauku BiH. Nosilac projekta Dr Jovan Kondić.

''Unapređenje voćarske proizvodnje na području AIPK-a“. (1987-1991). Nosilac istraživanja dr Gavro Kremenović.

1988.

Društveni cilj H – Tematska oblast ratarstvo. Naučni program ''Oplemenjivanje i introdukcija strnih žita, održavanje genetskog iden­ti­teta sorte i proizvodnje sjemena“.

Tema 1: ''Stvaranje visokorodnih sorata ozime pšenice pogodne za uslove proizvodnje u BiH''. Odgovorni istraživač dr Salih Hadžiselimo­vić.

Tema 2: ''Istraživanja komparativne prednosti ozime i jare pše­ni­ce sa posebnim osvrtom na rok i gustoću sjetve''. Odgovorni istraži­vač dr Salih Hadžiselimović.

"Stvaranje novih hibrida kukuruza za zrno i silažu otpornih na Fusarium spp". (1988-1991). Pojekat je bio u sklopu makroprojekta „DC X“ i finansiran od strane SIZ-a za nauku BiH. Koordinator projekta Mr Jovo Stojčić.

"Istraživanja sortimenta hibrida kukuruza i efekta navodnjavanja u proizvodnji sjemena banjalučkih hibrida kukuruza". (1988-1991). Proje­kat je bio u sklopu makroprojekta „DC X“ i finansiran od strane SIZ-a za nauku BiH. Koordinator projekta Mr Jovo Stojčić.

''Program obnove stočnog fonda u Republici Srpskoj''. (1998-2000). Projekat odobren i finansiran od strane Svjetske banke. Koordinator dr Dragutin Dujić.

''Bitne karakteristike zemljišta melioracionog objekta u Ždra­lovcu sa osvrtom na klimatske uslove''. Projekat finasiran od strane AIPK Bosanska krajina. Odgovorni istraživač: dr Vukota Okiljević.

''Utvrđivanje stratigrafije i horizontalne filtracije za tresetno i polutresetno zemljište na melioracionom objektu u Livnu''. Projekat finasiran od strane AIPK Bosanska krajina. Odgovorni istraživač: Rade Lukić, dipl. inž..

''Pedološka istraživanja zemljišta u svrhu izvođenja hidro i agro­me­lioracija na zemljišnim kompleksima SOUR Agrokomerc''. Pro­je­kat finasiran od strane SOUR Agrokomerc. Odgovorni istraživač: Rade Lu­kić, dipl. inž.

''Rezultati istraživanja plodnosti zemljišta u plantažnim voć­nja­­cima Ivanjska i Jablanica vlasništvo AIPK RO Plantaže Bosanska Gradiška''. Projekat finasiran od strane AIPK Bosanska krajina. Odgo­vorni istraživač: dr Vukota Okiljević.

1989.

''YF-875-11 - Forage improvement for livestock production (YF-875-11 - Unapređenje krmnog bilja za stočarsku proizvodnju)''. (1989-1991). Projekt finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede SAD. Nosilac pro­jekta Dr Vojin Mejakić, naučni saradnik.

''Primjena fermentirane gnojnice iz svinjogojske farme i osoke iz govedarske farme na ratarskim površinama, preko sistema za navodnja­va­nje u Novoj Topoli''. Projekat finasiran od strane SIZ-a nauke BiH. Odgovorni istraživači: dr Vukota Okiljević, Rade Lukić, dipl. inž.

''Kontrola plodnosti zamljišta na parcelama PP "Mladen Stojano­vić" N. Topola''. Projekat finasiran od strane AIPK Bosanska krajina. Odgovorni istraživač: prof. dr Vukota Okiljević.

''Pedološka istraživanja zemljišta u zemljišnom kompleksu RO INCEL''. Projekat finasiran od strane AIPK Bosanska krajina. Odgo­vorni istraživač: Rade Lukić, dipl. inž.

1990.

''Vjetrozaštitni pojasevi u Ždralovcu na površini 1044 ha''. Pro­jekat finasiran od strane AIPK Bosanska krajina, Odgovorni istraži­vač: Rade Lukić, dipl. inž.

''Kontrola plodnosti zemljišta na parcelama PP Mladen Stoja­nović, Nova Topola''. (1990-1991). Projekat finasiran od strane AIPK Bosanska krajina, Odgovorni istraživač: dr Jovan Todorović.

''Kontrola plodnosti zemljišta na parcelama AIP Poljoprivreda Bosanska Dubica''. Projekat finasiran od strane AIPK Bosanska krajina. Odgovorni istraživač: dr Jovan Todorović.

Projekti realizovani u periodu od 1991. do 2012. godine

1991.

 

''Glavni projekt detaljne odvodnje i navodnjavanja 175 ha zemljišta u DP «Livanjsko polje.»'' Projekat finasiran od strane AIPK Bosanska krajina. Odgovorni projektant: Rade Lukić, dipl. inž.

''Pedološka istraživanja zemljišta u svrhu hidro i agromeliora­cija na kompleksu Rakovica 43 ha i projekat uređenja zemljišta''. Proje­kat finasiran od strane AIPK Bosanska krajina. Odgovorni istraživač: Rade Lukić, dipl. inž..

''Kontrola plodnosti zemljišta na parcelama zemljoradnika sa područja SO i zemljoradničke zadruge Srbac''. Projekat finansiran od strane AIPK Bosanska krajina. Odgovorni istraživači: dr Jovan Todo­ro­vić, dipl.inž., Rade Lukić, dipl.inž.  i Tihomir Predić, dipl.inž.

1992.

 

''Kontrola plodnosti zemljišta na području zemljoradničke zadru­ge Bosanska Gradiška''. Projekat finansiran od strane  AIPK Bosanska krajina. Odgovorni istraživači : dr Petar Durman, dr Jovan Todorović, mr Dragoja Radanović, Tihomir Predić, dipl. inž.

1993.

 

''Kontrola plodnosti zemljišta na parcelama PP Mladen Stoja­no­vić, Nova Topola''. Projekat finasiran od strane PIK ''Mladen Stojano­vić'' Nova Topola. Odgovorni istraživač: mr Dragoja Radanović.

1995.

 

''Kontrola plodnosti zamljišta PP "Ratar" Prnjavor'' Projekat fi­nan­sirao ''Ratar'' Prnjavor. Odgovroni istraživač: mr Tihomir Predić.

1996.

 

«Kontrola plodnosti zamljišta na parcelama PP "Mladen Stoja­nović" N.Topola». (1996) Projekat finasiran od strane PIK ''Mladen Sto­janović'' Nova Topola. Odgovorni istraživač: mr Tihomir Predić.

"FAO project for Emergency Agricultural Interventions", (1996 – 1997). Projekat finansiran od strane Organizacije Ujedinjenih Nacija za hranu i poljoprivredu (FAO). Koordinator projekta je bio dr Miloš Nožinić.

1997.

 

"The Multplication of High Quality Primary Seed for War Affected Areas", (1997 – 1998). Projekat finansiran od strane Organizacije Ujedinjenih Nacija za hranu i poljoprivredu (FAO). Koordinator projekta dr Stojan Nikolić.

1999.

"Otkrivanje i praćenje kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera virg­i­fera) na području Republike Srpske". (1999-2005). Projekat međunarodnog karaktera koji je odobren i finansiran od strane Ministarstva poljo­pri­­vrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Koordinator istraživačkog tima u projektu prof. dr Jovo Stojčić.

"Self - supporting with vegetable oil in Bosnia and Hercegovina via oil seed production". (1999-2000). Poljoprivredni institut Banja Luka u sa­rad­nji sa njemačkim institutom (Institut für Pflanzenban and Pflanzenzüchtung, Giessen), Koordinator prof. dr Jovan Kondić.

2000.

 

”Inventar stanja zemljišnih resursa u poslijeratnom periodu u Bosni i Hercegovini”, 2000/2002, FAO projekat, donator italijanska vla­da (agro-ekološko zoniranje BiH, zemljišni pokrivač, satelitski snim­ci, geoinformacioni sistem - GIS) (www.plud.ba). Koordinator projekta za RS: mr Tihomir Predić.

“Kontinuirana kontrola plodnosti i popravka plodnosti kiselih zemljišta na području SO Prnjavor”, 2000-2011, Projekat odobren i fi­nan­­siran od strane SO Prnjavor. Odgovorni istraživač: mr Tihomir Pre­dić.

2001.

''Raž u sistemu organske proizvodnje. (2001-2003). Projekat odobren i finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodo­privrede Republike Srpske.  Koordinator dr Dragan Mandić.

"Raž i tritikale u integralnom sistemu proizvodnje", (2001-2003). Projekat je sufinansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumar­stva i vodoprivrede i međunarodne organizacije IOCC. Koordinator pro­jekta je dr Miloš Nožinić.

”Trenutno stanje i preporuka za politiku dodjeljivanja i korište­nja poljoprivrednog i nepoljoprivrednog zemljišta bivšeg državnog po­ljo­privrednog dobra ´Posavina´”, Brčko. Projekat finasiran od strane UNDP, (GIS - način korištenja zemljišta na osnovu ortofoto snima­ka). Ko­or­dinator projekta za GIS: mr Tihomir Predić.

2002.

''Proizvodnja sadnica i kultivacija lincure (Gentiana lutea L.)''. (2002-2003). Projekat finansiran od strane Njemačke organizacije za tehničku saradnju (GTZ). Koordinator prof. dr Gatarić Đorđe.

''Unapređenje proizvodnje sjemena krmnog bilja u Republici Srp­skoj''. (2002-2004). Projekat finansiran od strane Ministarstva poljo­pri­vrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Koordinator prof. dr Đorđe Gatarić.

"Edukacija osoblja Poljoprivredne škole u Prijedoru za izvođenje hemijskih analiza kontrole plodnosti zemljišta». Projekat finansiran od strane UMCOR, kancelarija u Banjaluci. Rukovodilac projekta:  mr Tihomir Predić.

“Popravka plodnosti kiselih zemljišta na području SO  Prijedor”, 2002-2006, Projekat  odobren i finansiran od strane SO Prijedor. Odgo­vo­rni istraživač: mr Tihomir Predić.

“Kontrola plodnosti zemljišta kod privatnih  poljoprivrednih  pro­izvođača na području SO Banjaluka”,  kontrola  plodnosti zemljišta izvršena na 500 parcela u MZ: Verići, Piskavica, Dragočaj i Ivanjska»  Projekat  odobren i finansiran od strane Grada Banjaluka, Odgovorni is­traživač: mr Tihomir Predić.

"Program unapređenja planinske poljoprivrede na području opšti­ne Petrovac-Drinić", (2002 - 2006). Ovaj program je bio finansiran od strane opštine Drinić i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vo­doprivrede Republike Srpske. Koordinator projekta je bio dr Miloš Nožinić.

2003.

''Selekcija i umnožavanje sjemena hibridnog kukuruza u Republici Srpskoj". (2003-2005). Projekat odobren i finansiran od strane Mini­star­stva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Koordinator prof. dr Jovo Stojčić.

„Unapređenje voćarstva proizvodnjom kvalitetnog sadnog materija­la“ (2003-2004). Finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šu­marstva i vodoprivrede Republike Srpske. Rukovodilac istraživanja dr Živko Cvikić.

„Stvaranje novih sorti krušaka otpornih prema bakterijskoj plame­njači”. Projekat je sufinansiran od strane Ministarstva nauke i tehno­logije Republike Srpske. Koordinator projekta: mr Radoš Ljubomir.

"Improvement of bast fibrous plants production and processing in Bo­snia and Herzegovina in the period 2003 - 2006". Program je sufinansiran iz više izvora (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo nauke i tehnologije, Grad Banja Luka, opštine). Koordi­na­tor  dr Miloš Nožinić.

”Inventar stanja zemljišnih resursa u poslijeratnom periodu u Bosni i Hercegovini” – II faza - ”Planiranje korištenja zemljišta na op­štinskom nivou”, 2003/2005, FAO projekat, donator italijanska vlada (ekonomsko-ekološko zoniranje na opštinskom nivou, razrada PLUD me­to­dologije). www.plud.ba. Koordinator projekta za RS: mr Tihomir Pre­dić.

"Edukacija osoblja Savjetodavne službe Brčko Distrikta za izvo­đe­nje hemijskih analiza kontrole plodnosti zemljišta». Projekat finansi­ran od strane Countepart International - kancelarija Brčko Distrikt. Ruko­vodilac projekta:  mr Tihomir Predić.

”Kreiranje indikativne karte evropske ekološke mreže za Jugo­­­­is­točnu Evropu“, 2003-2006, Projekat finansiran od strane ECNC (Evropski centar za konzervaciju prirode) http://www.ecnc.org/programmes/green-infrastructure-completed-projects. Koordinator projekta za GIS ispred RS: mr Tihomir Predić.

“Kontrola plodnosti zemljišta kod privatnih  poljoprivrednih pro­izvođača na području SO Čelinac”. Projekat  odobren i finansiran od strane Ministarsva poljoprivrede RS. Odgovorni istraživač: mr Ti­homir Predić.

2004.

"Stvaranje novih visokorodnih hibrida kukuruza u Republici Srp­skoj". (2004-2005). Projekat odobren i finansiran od strane Ministar­st­va nauke i tehnologije Republike Srpske, koordinator prof. dr Jovo Stoj­čić.

 

"Višegodišnja primjena mineralnih đubriva u kukuruzu". (2004-2010). Program unapređenja proizvodnje kukuruza u RS, u saradnji sa Pe­trokemijom D.O.O. Kutina. Koordinator Mr Slavko Radanović.

''Selekcija i umnožavanje krmnog bilja u Republici Srpskoj''. (2004-2005). Projekat finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šu­mar­stva i vodoprivrede Republike Srpske. Koordinator dr Vojin Svetko.

''Unapređenje stočarstva u Republici Srpskoj kroz dodjelu sjemena krmnog bilja farmerima''. Projekat finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Koordi­na­tor dr Vojin Svetko.

''Selekcija sorata lucerke tolerantnih prema kiselim zemljišti­ma''. (2004-2005). Projekat finansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske. Koordinator dr Vojin Svetko.

''Sakupljanje i istraživanje genetskog potencijala djetelina i tra­va kao osnove za stvaranje novih sorti pogodnih za agroekološko podru­čje Republike Srpske''. (2004-2005). Projekat finansiran od strane Mini­sta­r­­stva nauke i tehnologije Republike Srpske. Koordinator prof. dr Đorđe Gatarić.

“Kontrola plodnosti zemljišta kod privatnih poljoprivrednih pro­izvođača na području SO Drinić”, Projekat  odobren i finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede RS. Odgovorni istraživač: mr Ti­ho­mir Predić.

“Utvrđivanje  ostataka organohlornih i triazinskih pesticida u zemljištu”, Projekat odobren i finansiran od  strane Ministarstvo nau­ke i tehnologije RS. Odgovrni istraživači: dr Mira Pucarević i Tatjana Kusturić dipl. inž.

“Kontrola  plodnosti i zagađenosti zemljišta teškim metalima i organohlornim pesticidima», kontrola plodnosti 120 parcela na podru­čju Grada  Banjaluka u MZ: Šimići, Cereići, Barlovci, Kuljani, Zaluža­ni, Šargovac;  GIS prikaz rezultata. Projekat  odobren i finan­siran od strane Grada Banjaluka. Odgovorni istraživač: mr Tihomir Predić.

2005.

 

"Analiza prisustva genetskih modifikacija u živim biljkama, di­jelovima biljaka i biljnim proizvodima u Republici Srpskoj". Projekat odobren i finansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije Re­publike Srpske, koordinator Dr Vojislav Trkulja.

"Istraživanje sortimenta hibrida kukuruza i efekta herbicida pri različitom nivou agrotehnike za agroekološke uslove Republike Srp­ske". Projekat odobren i finansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, koordinator prof. dr Jovo Stojčić.

''Program edukacije i treninga farmera povratnika iz oblasti uz­go­ja i ishrane domaćih životinja''. Projekat odobren i finansiran od strane Svjetske banke. Koordinator dr Dragutin Dujić.

''Odgajivački ciljevi u svinjogojstvu''. Projekat odobren i finansi­ran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republie Srpske. Koordinator dr Dragutin Dujić.

''Analiza nutritivne vrijednosti industrijskih stočnih hraniva i njihovih komponenti''. Projekat odobren i finansiran od strane Mini­sta­rstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republie Srpske. Koor­dinator dr Dragutin Dujić.

”Inventar stanja zemljišnih resursa u poslijeratnom periodu u BiH – treća faza – Planiranje korištenja zamljišta na opštinskom ni­vou u BiH''. (2005-2007). Obuka opštinske administracije za primjenu PLUD me­to­dologije, www.plud.ba. Koordinator projekta za RS: mr Tihomir Predić.

”Smanjenje zagađenja kroz promjene agrarne politike i demonstra­cija putem Pilot projekta”, 2005/2007, Danube Regional Project  UNDP-GEF, Regionalni projekat za Dunav, GIS partner ispred BiH. (www.undp-drp.org). Koordinator projekta za BiH: mr Tihomir Predić.

“Kontrola plodnosti zemljišta kod privatnih poljoprivrednih pro­izvođača u 31 opštini  zapadno od Brčko Distrtikta”. Projekat odo­bren i finansiran od strane Ministratstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. Odgovorni istraživač: mr Tihomir Predić.

''Kontrola  plodnosti i zagađenosti zemljišta pesticidima i te­š­kim metalima kod poljoprivrednih proizvođača na području SO Banjalu­ka, kontrola plodnosti 161 parcele na području 15 MZ centralnog i istočnog dijela opštine (od Priječana do Bistrice), GIS prikaz rezultata''. Pro­jekat  odobren i finansiran od strane Grada Banjaluka. Odgovorni istra­ži­vač: mr Tihomir Predić.

2006.

''Unapređenje proizvodnje krmnog bilja kao osnova razvoja stočar­stva''. (2006-2007). Projekat finansiran od strane Ministarstva poljo­pri­vrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Koordinator dr Željko Lakić.

''Genetičke i proizvodne osobine populacija lucerke koje su poka­zale tolerantnost prema kiselim zemljištima''. (2006-2007). Projekat fi­nansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srp­ske. Koordinator dr Vojin Svetko.

''Istraživanje prisustva genetičkih modifikacija u živim biljka­ma, dijelovima biljaka i biljnim proizvodima u Republici Srpskoj''. Projekat odobren i finansiran od strane Ministarstva nauke i tehnolo­gije Republike Srpske. Koordinator prof. dr Vojislav Trkulja.

”Zaštita biodiverziteta plavnog područja sliva rijeke Save”, 2006-2009. Projekat LIFE06 TCY/INT/246, www.savariver.com. Koordinator projekta za GIS ispred RS: mr Tihomir Predić.

"Ispitivanje pogodnosti ovsa za ishranu osoba oboljelih od celija­kije". Projekat je finansirao Centar za razvoj i unapređenja sela Banja Luka. Koordinator projekta dr Miloš Nožinić.

"Lan za zdraviji život". Projekat je finansirao Centar za razvoj i unapređenje sela Banja Luka. Koordinator projekta dr Miloš Nožinić.

2007.

 

''Eksperimentalni ogledi sa ljekovitim biljem u Popovom polju''. Projekat finansiran od Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL). Koordinator dr Željko Lakić.

''Program jačanja dijagnostike''. Projekat odobren i finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Repu­bli­ke Srpske. Koordinator prof. dr Vojislav Trkulja.

''Jačanje laboratorija za potrebe analize inspekcijskih uzoraka''. Projekat odobren i finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Koordinator prof. dr Voji­slav Trkulja.

''Program posebnog nadzora nad prisustvom karantinskih prouzro­kovača bakterioza krompira (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus i Ralstonia solanacearum) u Republici Srpskoj". (2007-2008.) Projekat odo­bren i finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Koordinator prof. dr Vojislav Trkulja.

''Program posebnog nadzora nad prisustvom karantinskih virusa na povrću i cvijeću u Republici Srpskoj''. (2007-2008). Projekat odobren i finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodo­privrede Republike Srpske. Koordinator prof. dr Vojislav Trkulja.

''Nadgradnja digitalne baze podataka poljoprivrednih zemljišnih resursa i bonitiranje zemljišta na području Brčko Distrikta u BiH'', 2007-2008, Projekat odobren i finansiran od strane Vlade Brčko Di­strikta BiH. Rukovodilac projekta: mr Tihomir Predić.

“Ispitivanje plodnsoti poljoprivrednog zemljišta na području SO Banjaluka'', kontrola plodnosti 100 parcela na području devet MZ zapad­nog dijela opštine (od Stratinske do Pervana), GIS prikaz rezultata. Projekat  odobren i finansiran od strane Grada Banjaluka. Odgovorni is­tra­živač: mr Tihomir Predić.

"Program unapređenja poljoprivredne proizvodnje na području opštine Srbac u 2007. godini." Projekat je sufinansiran od strane op­šti­ne Srbac, Poljoprivrednog instituta Banja Luka i nekoliko kompa­ni­ja koje se bave zaštitom bilja. Koordinator projekta dr Miloš Nožinić.

2008.

''Tritikale novi model u oplemenjivanju i unapređenju proizvodnje žita''; U saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnologije. Odgovorni is­traživač dr Dragan Mandić.

''Program inovativnih rješenja u biljnoj proizvodnji – ozimi tri­tikale''. Program u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Odgovorni istraživač  dr Dragan Mandić.

''Program inovativnih rješenja u biljnoj proizvodnji – ozima raž''. Program u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodo­privrede. Odgovorni istraživač  dr Dragan Mandić.

"Stvaranje novih visokorodnih hibrida kukuruza u Republici Srp­skoj". Projekat odobren i finansiran od strane Ministarstva nauke i teh­nologije Republike Srpske, koordinator prof. dr Jovo Stojčić.

"Izrada i testiranje modela navodnjavanja ratarskih biljnih vrsta na području Banja Luke i Lijevča Polja". (2008-2009). Projekat odobren i fi­nansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srp­ske, koordinator prof. dr Mihajlo Marković.

''Poboljšanje ishrane preživara na brdsko-planinskim reonima uvođenjem u ishranu stočnog graška''. Program finansiran od strane Cen­tra za razvoj i unapređenje sela – Banjaluka. Koordinator dr Željko Lakić.

''Unapređenje krmne baze u ruralnim područjima Republike Srp­ske''. (2008-2009). Projekat finansiran od strane Ministarstva poljopri­vrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Koordinator dr Vojin Svetko.

''Program posebnog nadzora nad prisustvom virusa žute patulja­vo­­sti ječma (Barley yellow dwarf virus) na strnim žitima u Republici Srp­skoj''. Projekat odobren i finansiran od strane Ministarstva poljopri­vre­de, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Koordinator prof. dr Voji­slav Trkulja.

''Utvrđivanje prisustva i rasprostranjenosti invazivnih i ekonom­ski štetnih korova na istočnom i južnom dijelu teritorije Republike Srpske''. Projekat odobren i finansiran od strane Ministarstva poljo­pri­vrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Koordinator prof. dr Jovo Stojčić.

"Istraživanje novih tehnoloških rješenja u proizvodnji uljane repice za biodizel". Projekat je odobren i finansiran od strane Mini­starstva nauke i tehnologije Republike Srpske. Koordinator prof. dr Jovan Kondić.

"Industrijski grašak kao buduće gorivo". Projekat odobren i fi­nan­siran od strane Ministarstva civilnih poslova. Koordinator dr Miloš Nožinić.

''Osnova zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemlji­š­ta kao komponente procesa planiranja korišćenja poljoprivrednog zem­lji­šta RS“, 2008–2009. Projekat finasiran od strane Vlade RS za Ministar­stvo poljoprivrede RS. Rukovodilac projekta: mr Tihomir Predić.

"Istraživanje pogodnosti žita i krompira za ishranu bolesnika na dijalizi". Projekat odobren od strane Ministarstva nauke i tehnolo­gije Republike Srpske. Koordinatori projekta: dr Dragan Mandić i dr Miloš Nožinić.

"Program istraživanja u oblasti oplemenjivanja, tehnologije gaje­nja i zaštite raži". Projekat odobren od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske. Rukovodilac projekta dr Miloš Nožinić.

"Testiranje i uvođenje u proizvodnju novih sorti tritikalea". Pro­jekat odobren od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske. Rukovodilac projekta dr Miloš Nožinić.

2009.

 

''Testiranje i uvođenje u proizvodnju nove sorte ozime pšenice''. U saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnologije. Odgovorni istraživač  dr Dragan Mandić.

''Popravka plodnosti zemljišta gajenjem leguminoza u smješi sa ja­rom zobi i krmnim travama za stočnu hranu i zelenišno đubrenje''. Pro­je­kat finansiran od strane Grada Banjaluka. Koordinator dr Željko Lakić.

''Ispitivanje agronomskih svojstava genotipova lucerke tolerant­nih prema slabo kiselim zemljištima Lijevče polja''. (2009-2010). Pro­jekat finansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske. Koordinator dr Željko Lakić.

''Uticaj različitih doza mineralnih đubriva na prinos krompira''. Projektna istraživanja finansirali su: Opština Banja Luka i Poljo­pri­vredni institut Republike Srpske. Koordinator mr Ratko Dimitrić.

''Ispitivanje adaptabilnosti prinosa paprike u agroekološkom području opštine Kostajnica''. Projekat finansiran od stane opštine Kostajnica. Kooridinator mr Ratko Dimitrić.

''Ispitivanje različitih doza đubrenja na produktivnu i nutriti­v­nu vrijednost krompira''. Projekat finansiran od strane Opštine Banja Luka. Koordinator mr Ratko Dimitrić.

''Testiranje optimalnog sortimenta za uvođenje nove tehnologije gajenja paprike, paradajza i krastavca u zaštićenom prostoru prema prin­cipima integralne zaštite''. Projekat finansiran od strane Mini­starstva nauke i tehnologije Republike Srpske. Koordinator prof. dr Vojislav Trkulja.

''Ispitivanje optimalnog sortimenta za integralnu proizvodnju paprike i paradajza u zaštićenom prostoru''. (2009-2010). Projekat fi­nan­siran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodopri­vrede Republike Srpske. Koordinator prof. dr Vojislav Trkulja.

''Istraživanje prisustva genetičkih modifikacija u živim biljka­ma, dijelovima biljaka i biljnim proizvodima na području Republike Srpske''. Projekat je odobren i finansiran od strane Panevropskog Uni­verziteta „APEIRON“, Banja Luka. Koordinator prof. dr Vojislav Trkulja.

''Program istraživanja na uljanoj repici i biodizelu u Republici Srpskoj''. (2009-2010.)'. Projekat je odobren i finansiran od strane Mi­ni­starstva nauke i tehnologije Republike Srpske. Koordinator dr Miloš Nožinić.

''Program unapređenja uzgoja i zaštite pitomog kestena (Castanea sativa) u opštini Kostajnica''. Program je odobren i finansiran od stra­ne JPŠ "Šume Republike Srpske". Koordinator dr Miloš Nožinić.

''Program unapređenja stočarstva na teritoriji opštine Kostajni­ca''. Projekat odobren i finansiran od strane opštine Kostajnica. Koor­dinator Đorđe Grujčić, dipl. inž. master.

''Program unapređenja živinarstva kroz proizvodnju jaja obogaće­nih Omega-3 masnim kiselinama''. (2009-2011). Projekat odobren i finan­siran od strane Ministarstav poljoprivrede, šumarstava i vodo­pri­vre­de Republike Srpske. Koordinator Đorđe Grujčić, dipl. inž. master.

''Program nabavke hibridne tehnike za postojeći atomski apsorp­cio­ni spektrofotometar (AAS) u svrhu utvrđivanja nivoa selena u stočnoj hrani i njenim komponentama''. (2009 -2010). Projekat odobren i finan­siran od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske. Koordinator Đorđe Grujčić,  dipl. inž. master.

''Program unapređenja integralne proizvodnje povrća kao novih tehnoloških rješenja''. Projekat odobren i finansiran od strane Grada Banja Luka. Koordinator prof. dr Vojislav Trkulja.

„Jačanje i harmonizacija informacionih sistema (AIS) u po­ljo­privrednom i ruralnom sektoru BiH”, 2009-2011 (EC/BIH/08/015, EuropeAid/126652/C/SER/BA - BiHAIS). Projekat finasiran sredstvima IPA fondova. Koordinator projekta za RS: mr Tihomir Predić.

“Laboratorijske  analize hrane na području entiteta Republika Srp­ska”, Projekat odobren i finansiran od strane Agencije za bezbjed­nost hrane BiH. U uzorcima voća i povrća analizirani ostatci pestici­da. Odgovorni istraživač: Tatjana Cvijanović, dipl. inž.

“Ispitivanje  plodnosti i zagađenosti poljoprivrednog zemljišta kod poljoprivrednih  domaćinstava na području Grada Banjaluka”. Proje­kat  odobren i finansiran od strane Grada Banjaluka. Odgovorni istra­ži­vač: mr Tihomir Predić.

“Ispitivanje  sadržaja ostataka pesticida i nitrata u drenažnim vodama poljoprivrednog zemljišta”, Projekat  odobren i sufinansiran od strane Fonda za zaštitu životne sredine RS. Odgovorni istraživači: mr Tihomir Predić, Tatajana Cvijanović, dipl. inž.

“Ispitivanje prisustva žive (Hg) i ostalih teških metala u šum­skim gljivama iz roda Boletus”, 2009-2011. Projekat odobren i finansi­ran od strane Ministratstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. Odgovorni istraživač: mr Tihomir Predić.

“Identifikacija i izrada baza podataka glavnih zagađivača zem­lji­­šta u okviru izrade trajnog monitoringa zagađenja poljopriv­rednog zem­ljišta”, 2009-2010, Projekat odobren i sufinansiran od strane Fonda za zaštitu životne sredine RS. Odgovorni istraživač: mr Tiho­mir Predić.

“Kontrola plodnosti zemljišta kod privatnih poljoprivrednih proizvođača na području SO Teslić”. Projekat odobren i finansiran od strane SO Teslić. Odgovorni istraživač: mr Tihomir Predić.

2010.

''Program inovativnih rješenja u biljnoj proizvodnji – ozimi je­čam''. Program u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Odgovorni istraživač  dr Dragan Mandić.

''Gajenje raži i tritikalea u sistemu organske proizvodnje na zem­lji­štima lošijeg kvaliteta''. U saradnji sa opštinom Banja Luka. Odgo­vorni istraživač  dr Dragan Mandić.

''Nove sorte strnih žita - faktor unapređenja proizvodnje''.  Pro­jekt u saranji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH. Odgovorni istra­ži­­vač dr Dragan Mandić.

''Triticum spelta L. novi eko-potencijal za organsku proizvodnju''. U saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnologije. Odgovorni istraživač  dr Dragan Mandić.

''Nabavka rashladne komore u svrhu racionalnog korišštenja po­sto­jeće gen kolekcije strnih žita Poljoprivrednog instituta RS''. Finan­si­ran od Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske.  Odgovorni istraživač Bojana Savić, dipl. biolog.

"Testiranje i uvođenje u proizvodnju novog hibrida kukuruza BLSK-43". Projekat odobren i finansiran od strane Ministarstva nauke i teh­no­logije Republike Srpske. Koordinator Mr Slavko Radanović.

''Razvoj stočarstva u opštini Kneževo kroz unapređenje proizvod­nje krmnog bilja na oranicama''. Projekat finansiran od strane Mini­star­stva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Koordinator dr Željko Lakić.

''Unapređenje krmne baze u ruralnim oblastima Republike Srpske''. Projekat finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Koordinator dr Željko Lakić.

''Unapređenje proizvodnje krmnog bilja u Republici Srpskoj kao os­nova razvoja stočarstva''. Projekat finansiran od strane Ministarstva po­ljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Koordina­tor dr Željko Lakić.

''Selekcija i oplemenjivanje povrtarskih biljaka uz primjenu sa­vremene tehnike''. Projekat finansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske. Koordinator prof. dr Mihajlo Marković.

''Upotreba biljnih rastvora u organskoj proizvodnji jagodastog vo­ća“, koji je tokom 2010. godine sufinansiran od strane Ministarstva na­u­ke i tehnologije Republike Srpske. Koordinator projekta je prof. dr Maja Manojlović, a saradnici na projektu mr Nada Zavišić, Milutin Misi­mović, dipl. inž., Dragana Vukojević, dipl. inž. i mr Tihomir Pre­dić.

''Program posebnog nadzora nad prisustvom karantinskih prouzro­kovača bakterioza krompira (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus i Ralstonia solanacearum) i raka krompira (Synchytrium endobioticum) u Re­publici Srpskoj''. Projekat je odobren i finansiran od strane Ministar­stva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Koor­di­nator prof. dr Vojislav Trkulja.

''Program posebnog nadzora nad prisustvom karantinskih virusa na povrću i cvijeću u Republici Srpskoj''. Projekat je odobren i finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Re­publike Srpske. Koordinator prof. dr Vojislav Trkulja.

''Uspostavljanje biljnog karantina''. Projekat je odobren i finan­siran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Koordinator prof. dr Vojislav Trkulja.

"Etiološka proučavanja kompleksa sušenja kruške u Republici Srp­skoj". Projekat je odobren i finansiran od strane Ministarstva nau­ke i tehnologije Republike Srpske. Koordinator prof. dr Jovo Stojčić.

''Monitoring prisustva štetnih organizama i testiranje i obilje­ža­vanje zapuštenih i potencijalno zaraženih voćnjaka''. (2010-2011). Pro­jekat odobren i finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Koordinator prof. dr Vo­ji­slav Trkulja.

"Eksperimentalna proizvodnja hladno cijeđenih biljnih ulja". Pro­jekat odobren od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vo­do­privrede Republike Srpske. Koordinator dr Miloš Nožinić.

''Opremanje ispitnih i referentnih laboratorija za kontrolu kva­li­teta od značaja za Republiku Srpsku''. (2010-2011). Projekat odobren i finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i poljo­pri­vrede Republike Srpske. Koordinatori dr Tihomir Predić i  Đorđe Grujčić, dipl. inž. master.

''Promovisanje biološke i integralne proizvodnje kroz kontrolu ostataka pesticida u voću i povrću''. Projekat  odobren i finansiran od strane Grada Banjaluka, Odjeljenje za inspekcijske poslove. Odgovorni istraživač: Tatajana Cvijanović, dipl. inž.

“Ispitivanje  plodnosti i zagađenosti poljoprivrednog zemljišta kod poljoprivrednih  domaćinstava i nadgradnja postojeće digitalne (GIS) baze podataka o poljoprivrednom zemljištu Grada Banjaluka''. Pro­je­kat  odobren i finansiran od strane Grada Banjaluka. Rukovodilac pro­jekta: mr Tihomir Predić.

''Utvrđivanje početnog stanja zagađenja zemljišta kao preduslov za uvođenje trajnog monitoringa zagađenja zemljišta – prva faza'' (2010-2011). Projekat odobren i sufinansiran od strane Fonda za zaštitu ži­votne sredine RS. Odgovorni istraživač: mr Tihomir Predić.

“Ispitivanje prisustva žive (Hg) i ostalih teških metala u šum­skim gljivama iz roda Boletus na području Grada Banjaluka'' (2010-2011). Projekat odobren i finansiran od strane Grada Banjaluka. Odgovorni istraživač: mr Tihomir Predić.

2011.

''Određivanje osnovnih parametara kvaliteta strnih žita NIR ana­lizom cijelog zrna, model Inframatik 9200''. Finansiralo Mini­star­stvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. Odgovorni istraži­vač Bojana Savić dipl. biolog.

''Ispitivanje različitih travnih smješa i načina zasnivanja sija­nih travnjaka u međurednom prostoru voćnjaka''. Projekat finansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske. Koordinator dr Željko Lakić.

''Povećanje proizvodnje mlijeka i mesa kroz unapređenje kvaliteta stočne hrane i pravilno balansiranje obroka za ishranu stoke''. Projekat finansiran od strane opštine Prijedor. Koordinator dr Željko Lakić.

''Uticaj nastiranja i pokrivanja biljaka na prinos i kvalitet sa­late''. Projekat finansiran od strane Opštine Banja Luka. Koordinator Ivana Tošić, dipl. inž. master.

"Program posebnog nadzora nad prisustvom karantinskih virusa na povrću u Republici Srpskoj“. Projekat je odobren i finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srp­ske. Koordinator prof. dr Vojislav Trkulja.

"Monitoring prisutnih štetnih organizama i testiranje i obilje­ža­vanje zapuštenih i potencijalno zaraženih voćnjaka“. Projekat je odo­bren i finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumar­stva i vodoprivrede Republike Srpske. Koordinator prof. dr Vojislav Trkulja.

"Druga faza uspostavljanja biljnog karantina“. Projekat je odobren i finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodo­privrede Republike Srpske. Koordinator prof. dr Jovo Stojčić.

"Program posebnog nadzora (sistemske kontrole) karantinskih šte­t­nih organizama na krompiru u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu". Program je odobren i finansiran od strane Uprave BiH za zaštitu zdrav­lja bilja. Koordinator prof. dr Vojislav Trkulja.

"Pojava, rasprostranjenost i molekularna karakterizacija Iris ye­llow spot virusa na lukovima u Republici Srpskoj". Projekat odobren i finansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srp­ske. Koordinator prof. dr Jovo Stojčić.

''Ispitivanje pogodnosti genotipa i lokaliteta za proizvodnju hlad­no cijeđenih biljnih ulja i biodizela''. Projekat je odobren i finan­si­ran od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske. Koor­dinator dr Miloš Nožinić.

''Projekat istraživanja nivoa mikotoksina zearalenona i deoksi­ni­valenola u biljnim komponentama stočne hrane na području Republike Srpske''. (2011-2012). Projekat odobren i finansiran od strane Mini­starstva nauke i tehnologije Republike Srpske. Koordinatori: dr Verica Jurić i Đorđe Grujčić, dipl. inž. master.

''Projekat povećanja proizvodnje mlijeka i mesa kroz unapređenje kvaliteta stočne hrane i pravilno balansiranje obroka za ishranu sto­ke''. (2011-2012). Projekat odobren i finansiran od strane opštine Pri­jedor. Koordinator dr Svetko Vojin.

''Uspostavljanje stanica trajnog monitoringa poljoprivrednog zem­lji­šta na području Grada Banjaluka u okviru uspostavljanja trajnog moni­to­ringa poljoprivrednog zemljišta Republike Srpske“, Projekat finasi­ran od strane Centra za razvoj i unapređenje sela, Grada Banjaluka. Odgo­vorni istraživač: mr Tihomir Predić.

''Postavljanje i praćenje ogleda u cilju izbora najadaptabilnijih i najprodiktivnijih biljnih vrsta za rekultivaciju“, 2011/2013, Projekat finansiran od strane ZP "Rudnik i Termoelektrana Gacko". Koordinator: Prof. dr Mihajlo Marković. Odgovorni istraživač: Rade Lukić, dipl. inž.

 

"Operativni program za unapređenje proizvodnje i prerade indu­strijskog bilja u Republici Srpskoj od 2011. do 2015. godine". (2011-2015). Nosilac Programa je Ministarstvo poljoporivrede, šumarstva i vodo­privrede. Dr Miloš Nožinić -  član radne grupe za izradu Pro­grama.

„Mogućnosti povećanja obima, strukture proizvodnje i upotrebe domaćeg kvalitetnog sjemenskog materijala u poljoprivredi republike srpske“. Vlada Republike Srpske, Ministarstvo nauke i tehnologije, projekat sa mladim istraživačima. Koordinator projekta: prof. dr Mihajlo Marković, 2011-2012. godine.

2012.

 

''Utvrđivanje početnog stanja zagađenja zemljišta kao preduslova za uvođenje trajnog monitoringa zagađenja zemljišta u RS“ – druga faza, po­dručje deset opština južno od Banjaluke. Projekat odobren i finansiran od strane Fonda za zaštitu životne sredine RS. Odgovorni istraživač: mr Tihomir Predić.

„Voda kao proizvodni faktor i njen uticaj na obim, kvalitet i stabilnost  poljoprivredne proizvodnje RS“. Vlada Republike Srpske, Ministarstvo nauke i tehnologije, projekat sa mladim istraživačima. Koordinator projekta: prof. dr Mihajlo Marković, 2012. godine.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.