Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish

Dokumenti

hemijske analize zemljista
uputstvo uzorkovanje ratarstvo
uputstvo uzorkovanje voce

ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

 • Istraživanja uzroka fizioloških oboljenja biljaka
 • Istraživanja u oblasti ishrane biljaka

USLUŽNE DJELATNOSTI

 • Kontrola plodnosti zemljišta i analiza biljnog materijala u svrhu pravilne ishrane biljaka
 • Preporuke za prihranu usjeva na osnovu analiza zemljišta i biljnog materijala
 • Kontrola kvaliteta organskih i mineralnih đubriva (ovlaštena institucija od strane Ministarstva poljoprivrede RS)
 • Određivanje ukupnog sadržaja makro i mikroelemenata u zemljištu, vodi i biljnom materijalu
 • Određivanje lakopristupačnih makro i mikroelemenata u zemljištu
 • Određivanje sadržaja teških metala u zemljištu, vodi i biljkama
 • Nastavni rad sa studentima
 • Edukacija, osposobljavanje kadrova i formiranje laboratorija za kontrolu plodnosti zemljišta
 • Kontrola kvaliteta stočne hrane (hemijske analize) u saradnji sa Zavodom za stočarstvo (ovlaštena institucija od strane Ministarstva poljoprivrede RS)

Odgovorno lice:
Tihomir Predić
mr agrohemije,
šef Zavoda

OSTVARENI VAŽNIJI REZULTATI

ISTRAŽIVANJA:

 • 1988 - 1992 ”Utvrđivanje dinamike i graničnih vrijednosti makro i mikroelemenata u zemljištu u uslovima intenzivne poljoprivredne proizvodnje”. DC X.
  Rukovodilac projekta: prof. dr Vukota Okiljević.
  Makro ogledi (4 ha), lokaliteti istraživanja: Gradiška, Aleksandrovac, Buna kod Mostara.
 • 1988 –1992 ”Utvrđivanje egzaktnih pokazatelja o potrebnim količinama različitih sredstava za kalcifikaciju lakih i teških kiselih zemljišta”. DC X.
  Rukovodilac projekta: prof. dr Vukota Okiljević.
  Makro ogledi (4 ha), lokaliteti istraživanja: Dubica, Gradiška, Prnjavor, Gradačac, Buna kod Mostara.
 • 1999 – 2004 ”Toksično djelovanje Al i Mn u pseudogleju i distričnom kambisolu na ratarske kulture”, (istraživanja u prirodnim uslovima) mr Tihomir Predić

KONTROLA PLODNOSTI ZEMLJIŠTA NA VELIKIM PARCELAMA:

 • Sistematska kontrola plodnosti zemljišta na velikim parcelama (državnim preduzećima) je kontinuirano vršena od 1984. do 1995. god. U sistemu kontrole je godišnje bilo oko 5 000 ha.
 • 1984-1988, Okiljević V., Lukić R.,: ”Kontrola plodnosti zamljišta na parcelama PP "Mladen Stojanović” N.Topola, PD “Motajica” Srbac, Elaborati.
 • 1989, Okiljević V., Lukić R., Predić T.: ”Kontrola plodnosti zamljišta na parcelama PP "Mladen Stojanović" N.Topola, Elaborat 1-70.
 • 1990, 1991, 1993, 1995, Todorović J. Radanović D., Predić T., Lukić R.: ”Kontrola plodnosti zamljišta na parcelama PP "Mladen Stojanović" N.Topola i AIP ”Poljoprivreda” Bosanska Dubica”. P.P. “Ratar”, Prnjavor, Elaborati.
 • 1995, 1996, Predić T., Lukić R.: “Kontrola plodnosti zamljišta na parcelama PP "Mladen Stojanović" N.Topola i P.P. “Ratar“ Prnjavor, Elaborati.

KONTROLA PLODNOSTI ZEMLJIŠTA NA MALIM PARCELAMA I POPRAVKA PLODNOSTI KISELIH ZEMLJIŠTA:

 • Uvođenje kontrole plodnosti zemljišta na malim parcelama (privatni posjedi) započeto je 1990. god. kada je izvršena akcija kontrole plodnosti 1000 parcela na području SO Laktaši i SO Gradiška. Od 2002. god. u sistem kontrole plodnosti na malim parcelama počeo se uvoditi GIS i formiranje digitalnih baza podataka.
 • Od 1998,”Kontinuirana kontrola plodnosti i popravka plodnosti kiselih zemljišta na području SO Prnjavor”
 • 2002 –2007, ”Popravka plodnosti kiselih zemljišta na području SO Prijedor”
 • 2002 ”Kontrola plodnosti zemljišta kod privatnih poljoprivrednih proizvođača na području SO Banjaluka” (500 parcela)
 • Od 2003, ”Kontinuirana kontrola plodnosti i zagađenja zemljišta teškim metalima i organohlornim pesticidima na području SO Banjaluka”, (prikazano u GIS-u)
 • 2003 ”Kontrola plodnosti zemljišta kod privatnih poljoprivrednih proizvođača na području SO Čelinac”, (500 parcela), projekat Ministratstva poljoprivrede RS
 • 2004 ”Kontrola plodnosti zemljišta kod privatnih poljoprivrednih proizvođača na području SO Drinić” (500 parcela), projekat Ministratstva poljoprivrede RS
 • 2005 ”Kontrola plodnosti zemljišta kod privatnih poljoprivrednih proizvođača u 31 opštini zapadno od Brčko Distrtikta” (1000 parcela) projekat Ministratstva poljoprivrede RS

VASPITNO OBRAZOVNI I EDUKATIVNI RAD

 • Od osnivanja Poljoprivrednog fakulteta u Banjaluci (1992) u laboratoriji Zavoda se sa manjim prekidom (2001 – 2003) odvijaju praktične vježbe iz predmeta Agrohemija i ishrana biljaka.

 • Zavod je 2002. god. osmislio projekat “Stvaranja mreže manjih laboratorija za kontrolu plodnosti zemljišta na prostoru Republike Srpske”. Cilj je stvaranje kapaciteta za sistematsku kontrolu plodnosti zemljišta na cijelom prostoru RS pod vodstvom Poljoprivrednog instituta RS - Zavoda za agrohemiju i agroekologiju.

  Zahvaljujući dobroj saradnji sa međunarodnim organizacijama realizovana su dva projekta stvaranja manjih laboratorija:
 • 2002 “Formiranje laboratorije i edukacija nastavnog osoblja Poljoprivredne škole u Prijedoru u oblasti kontrole plodnosti zemljišta” UMCOR Kancelarija u Banjaluci
 • 2003 “Formiranje laboratorije i edukacija osoblja Poljoprivredne stručne službe Brčko Distrikta u oblasti kontrole plodnosti zemljišta” Countertpart International, kancelarija Brčko.

DOKUMENTI:

Copyright © 2013. All Rights Reserved.